Bonusový obsah na pohodovamatematika.sk

 
 • Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 – zadarmo
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Geometria a meranie
 • Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami
 • Obsah obdĺžnika a štvorca
 • Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
 • Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh
 • Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
 • Percentá – zadarmo
 • Objem a povrch kvádra a kocky
 • Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami
 • Premenná, výraz, rovnica
 • Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
 • Kruh, kružnica
Všetky testy nájdete na stránke Tematické testy
  Testy nájdete na stránke Testovanie 9 testy
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.