Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTestovanie 9 z matematiky (Monitor)

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2015

Príklad č. 1

Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

Riešenie:


 

 • najskôr je potrebné nájsť spoločného menovateľa, čiže najmenší spoločný násobok čísel 4, 2, 6;
  n(2, 4, 6) = 12;
 • potom podiel „spoločný menovateľ / menovateľ“ násobíme čitateľom, napr. 12 : 4 = 3, čiže zapíšeme 3 . 1;
 • následne čitateľ zjednodušíme;
 • zlomok 11/12 upravíme na desatinné číslo;
 • na mieste tisícin je číslica 6, tak zaokrúhlime smerom nahor;
Výsledok: 0,92

Príklad č. 2

Vypočítajte súčin číselných výrazov A a B, ak
A=10-(9-8)-(6-7)
B=4⋅102+5⋅10+9

Riešenie:

A⋅B = (10-(9-8)-(6-7))⋅(4⋅102+5⋅10+9)
= (10-(1)-(-1))⋅(4⋅100+50+9)
= (10-1+1)⋅(400+59)
= 10⋅459
= 4590
 

 • príklad môžeme riešiť tak, že najskôr si vypočítame hodnotu výrazov B a nakoniec ich vynásobíme;
 • nezabudnite, ak je „mínus“ pred zátvorkou, po odstránení zátvorky sa výraz vo vnútri zátvorky mení na opačný napr. -(-1) = +1 .
Výsledok: 4590

Príklad č. 3

Na základe informácií uvedených v tabuľke zistite, o koľko kilometrov je celková dĺžka zjazdoviek v Tatranskej Lomnici väčšia ako celková dĺžka zjazdoviek na Štrbskom Plese.

Lyžiarske stredisko Dĺžka zjazdovky podľa obťažnosti
ľahká stredne ťažká ťažká
Tatranská Lomnica 5 350 m 5 190 m 1 240 m
Starý Smokovec 3 375 m 0 m 0 m
Štrbské Pleso 2 590 m 5 600 m 0 m
Riešenie:
 • zjazdovky v Tatranskej Lomnici ……….. 5 350 + 5 190 + 1 240 = 11 780 m
 • zjazdovky na Štrbskom Plese ……….. 2 590 + 5 600 + 0 = 8 190 m
 • hodnoty odčítame ……….. 11 780 – 8 190 = 3 590 m = 3,59 km
 • celková dĺžka zjazdoviek v Tatranskej Lomnici je o 3,59 km väčšia ako celková dĺžka zjazdoviek na Štrbskom Plese
Výsledok: 3,59

Príklad č. 4

Ktoré číslo je na číselnej osi rovnako vzdialené od čísel 299 a 1 051?

Riešenie:
 • hľadané číslo sa musí nachádzať v strede medzi číslami 299 a 1051, preto
 • najskôr odčítame dané čísla (väčšie číslo – menšie číslo)
  1 051 – 299 = 752
 • následne dané číslo vydelíme dvomi
  752 : 2 = 376
 • hľadané číslo získam pripočítaním výsledku k menšiemu z daných čísel
  299 + 376 = 675
 • graficky:

Výsledok: 675

Zadanie: VÝSLEDKY TESTU

Žiaci 9.A triedy písali test, v ktorom mohol každý získať najviac 10 bodov. Rozdelenie žiakov 9. A triedy podľa počtu bodov získaných v teste je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Počet bodov 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet žiakov 0 1 0 0 1 2 1 6 5 4 5

K zadaniu VÝSLEDKY TESTU sa vzťahujú úlohy č. 5 a č. 6.

Príklad č. 5

Koľko žiakov 9. A triedy získalo v teste menej bodov, ako je priemerný počet bodov získaný všetkými žiakmi triedy?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 11

Príklad č. 6

Adam získal 6 bodov. Údaje uvedené v tabuľke spracoval do stĺpcového diagramu. Stĺpec znázorňujúci počet žiakov s 10 bodmi mal výšku 7,5 cm. Vypočítajte, koľko centimetrov vysoký bol stĺpec znázorňujúci počet žiakov so 7 bodmi.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 9

Príklad č. 7

Na obrázku sú znázornené 4 priamky a ich vzájomná poloha. Vypočítajte veľkosť uhla β v stupňoch.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 125

Príklad č. 8

Najviac koľko kociek s hranou dĺžky 5 cm môže vložiť Lenka do škatule tvaru kocky s vnútornou hranou dĺžky 0,4 m?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 512

Príklad č. 9

Vypočítajte obsah plášťa 5-bokého hranola, ak povrch hranola je 258 cm2 a jedna podstava hranola má obsah 64,6 cm2. Výsledok uveďte v cm2 v tvare desatinného čísla.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 128,8

Príklad č. 10

Koľko je všetkých párnych dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 2, 4 a 7? Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 6

Zadanie: Nákup darčekov

V tabuľke sú uvedené údaje o Milanových výdavkoch za darčeky v minulom roku.

K zadaniu Nákup darčekov sa vzťahujú úlohy č. 11 a 12.

Príklad č. 11

Ktorý kruhový diagram správne zobrazuje rozdelenie Milanových výdavkov za darčeky?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 12

Tento rok Milan plánuje znížiť výdavky za darčeky o 15% oproti minulému roku. Koľko eur plánuje Milan minúť na darčeky tento rok?
A: 127,50 €
B: 135,00 €
C: 148,50 €
D: 140,00 €

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 13

13. Skupina troch dievčat vyhrala v prírodovednej súťaži 30 eur. Kamila, Magda a Zuzka si výhru rozdelili podľa svojich výkonov v pomere 3:4:5. Ktorá z možností je nesprávna?
A. Kamila a Magda majú spolu viac eur ako Zuzka.
B. Zuzka a Kamila majú spolu 20 €.
C. Magda a Zuzka majú spolu o 16 € viac ako Kamila.
D. Kamila má o 5 € menej ako Zuzka.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 14

Po zdražení o 40% stál zápisník 10,50 €. Koľko eur by stál tento zápisník, keby namiesto o 40% zdražel len o 20%.
A. 8,40 €
B. 9,00 €
C. 7,56 €
D. 8,75 €

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 15

Ktoré číslo má tú vlastnosť, že keď ho zväčšíme o 7, dostaneme číslo, ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako pôvodné číslo?
A. 3,5
B. -3,5
C. -7
D. -14

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 16

Daný je štvorec s dĺžkou strany 6 cm a obdĺžnik s dĺžkami strán 5 cm a 4 cm. Žiaci vypočítali obvod a obsah daných útvarov a vyslovili dve tvrdenia.
1. Obvod štvorca je o 6 cm väčší ako obvod obdĺžnika.
2. Obsah štvorca je 1,8-krát väčší ako obsah obdĺžnika.
Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.
A. Obidve tvrdenia sú pravdivé.
B. Prvé tvrdenie je pravdivé, druhé je nepravdivé.
C. Prvé tvrdenie je nepravdivé, druhé je pravdivé.
D. Obidve tvrdenia sú nepravdivé.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 17

Anka si kúpila na výlet 1,5 litra minerálky a tri pätiny z nej vypila. Vyberte pravdivé tvrdenie.
A. Vypila menej ako polovicu.
B. Zostalo je 6dl minerálky.
C. Vypila viac ako 1 liter minerálky.
D. Zostali jej dve tretiny minerálky.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 18

Dĺžky strán dvoch trojuholníkov sme zoradili podľa veľkosti: 8 cm,
10 cm, 13 cm, 15 cm, 17 cm, 19 cm. Jeden z týchto trojuholníkov je pravouhlý. Vypočítajte obvod tohto pravouhlého trojuholníka v centimetroch.
A. 31
B. 33
C. 40
D. 42

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 19

Nad každou dvojicou vedľa seba zobrazených výrazov na obrázku je ich súčet. Zistite, ktorý výraz bude na najvyššom mieste na obrázku.
A. 2a + 3B. 9a + 1C. 6a + 9D. 2a + 9

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 20

Obsah štvoruholníka ABCD znázorneného v štvorcovej sieti sa rovná:
A: 22 cm2
B: 24 cm2
C: 28 cm2
D: 56 cm2

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Zdroj zadaní príkladov: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NIVAM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Autor riešenia príkladov je Ing. Rudolf Zrebný. Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NIVAM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.