Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2018

Test nájdete na stránkach www.nucem.sk: test. A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2018 Príklad č. 1 Vypočítajte a výsledok napíšte v tvare desatinného čísla. Výsledok: -0,15 Príklad č. 2 Máme číslo A = 753 672. Vypočítajte rozdiel čísla A zaokrúhleného na stovky a čísla A zaokrúhleného na desaťtisíce. Výsledok: 3 700 …

Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011 Príklad č. 1 Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. Riešenie: Postupne zapisujeme podľa zadania: Nájdite číslo …… x ktoré po vydelení číslom 12 …… x : 12 dáva …

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2016
Príklad č. 1
Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?
Riešenie:
40 l  ……….. 61,40 €
8 l ………….. x €
ide o priamu úmernosť, preto … čítať viac…

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Trojuholníková nerovnosť. Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu). Zhodnosť trojuholníkov (sss, sus, usu). Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. Výška …

Premenná, výraz, rovnica – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Premenná, výraz, rovnica. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Číselný výraz. Jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici. Výrazy s premennými. Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov …

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami – Príprava na Monitor – Testovanie 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné a záporné čísla. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného čísla. Usporiadanie a porovnanie celých a …

Pomer. Priama a nepriama úmernosť – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy. Priama a nepriama úmernosť. Tročlenka. Ku každej téme je pripravených …

Objem a povrch kvádra a kocky – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Objem a povrch kvádra a kocky. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, sieť kvádra a …

Geometria a meranie – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. Ku každej téme je pripravených niekoľko otázok – príkladov, pri ktorých sa nachádza aj nápoveda, ktorá vám buď priamo pomôže pri riešení alebo vás odkáže na vyriešené príklady a vysvetlenie učiva v rámci nášho webu. Kliknutím na Poznačiť otázku si môžete označiť otázku, ku …

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Uhol a jeho veľkosť. Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na meranie uhlov. Os uhla. Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov …

Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Usporiadanie prvkov do radu. Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov). Úlohy na tvorbu skupín predmetov …

Percentá – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Percentá. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent. Promile. Použitie promile v praxi. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. Znázorňovanie časti celku …

Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné desatinné číslo – rád číslice v jeho zápise. Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. Vzdialenosť čísel …

Obsah obdĺžnika a štvorca – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Obsah obdĺžnika a štvorca. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti. Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika. Premeny jednotiek obsahu. Obvod a obsah útvarov zložených zo …

Zlomky, racionálne čísla – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celkom Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku.  Znázornenie zlomkov na číselnej osi. Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie …

Príprava na monitor – test č. 04

Štvrtý z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9.