Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Násobenie a delenie spamäti v obore do 100. 
  • Násobenie ako postupné sčítavanie a delenie na rovnaké časti aj ako postupné odoberanie.
  • Násobenie a delenie po častiach  (propedeutika distributívnosti).
  • Násobenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom v obore do 100.
  • Delenie so zvyškom.
  • Delenie (propedeutika) so zvyškom v obore do 100.
  • Násobenie a delenie jednoduchých čísel spamäti.
  • Násobenie a  delenie písomne jednociferným číslom v obore do 10 000 (pomocou kalkulačky aj dvojciferným a trojciferným číslom).
  • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické myslenie s vyuţitím násobenia a delenia (aj ako propedeutika zlomkov, propedeutika pomeru).

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.