Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTestovanie 9 z matematiky (Monitor)

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2011

Príklad č. 1

Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11.

Riešenie:

Postupne zapisujeme podľa zadania:
Nájdite číslo …… x
ktoré po vydelení číslom 12 …… x : 12
dáva podiel 57 a zvyšok 11 …… x : 12 = 57 zv. 11
 
Pamätáte si, ako ste robili skúšku správnosti?
x = 57 ⋅ 12 + 11
A vyriešime:
x = 57 ⋅ 12 + 11 = 684 + 11 = 695

Výsledok: 695

Príklad č. 2

V sude je 1,5 hektolitra dažďovej vody. Pri polievaní záhrady sa zo suda minuli dve pätiny vody. Koľko litrov vody zostalo v sude?

Riešenie:

zo suda sa minuli 2/5 z 1,5 hl … 2/5 ⋅ 1,5 hl = 0,6 hl
v sude bolo 1,5 hl
zostalo … 1,5 hl – 0,6 hl = 0,9 hl = 90 l

Výsledok: 90

Príklad č. 3

V mliekarni využívajú pri dávkovaní jogurtov novú a starú linku. Dávkovaním jogurtov na starej linke je objednávka splnená za 6 hodín. Ak pracujú obe linky spoločne, splnia takú istú objednávku za 2 hodiny. Koľko hodín bude trvať splnenie takejto objednávky, ak sa budú jogurty dávkovať len na novej linke?

Riešenie:

stará linka ….. 6 hodín
obe linky spoločne …… 2 hodiny
nová linka …… x hodín
 
Prevedieme na množstvo práce, ktorú linky zvládnu za 1 hodinu:
stará linka … 1/6
nová linka …. 1/x
spoločne …… 1/2
A zostavíme rovnicu:
1/6 + 1/x = 1/2 /⋅6x
x + 6 = 3x /-3x-6
-2x = -6 /:(-2)
x = 3

Výsledok: 3

Príklad č. 4

Na jar žiaci čistia miestny potok od odpadkov. Traja žiaci vyčistia za 1 hodinu priemerne 10 metrov dĺžky potoka. Koľko metrov dĺžky potoka priemerne vyčistí 18 rovnako šikovných žiakov za 4 hodiny?

Riešenie:

Najskôr vypočítame, koľko metrov dĺžky potoka vyčistia 18 žiaci za 1 hodinu.
 
3 žiaci za 1 hodinu …….. 10 m
18 žiakov za 1 hodinu …… x m
Ide o priamu úmernosť, preto:
18:3 = x:10
18⋅10 = 3⋅x
180 = 3x /:3
x = 60
Za 4 hodiny ….. 60⋅4 = 240 m

Výsledok: 240

Príklad č. 5

Odvesny pravouhlého trojuholníka majú dĺžku 1,2 dm a 1,6 dm. Vypočítajte obvod tohto pravouhlého trojuholníka v decimetroch.

Riešenie:

Aby sme mohli vypočítať obvod tohto trojuholníka, potrebujeme poznať dĺžku prepony (označme x). Pri jej výpočte využijeme Pytagorovu vetu:
 
x2 = 1,22 + 1,62
x2 = 1,44 + 2,56
x2 = 4
po odmocnení
x = 2
Obvod trojuholníka = súčet jeho strán
o = 1,2 + 1,6 + 2 = 4,8 dm

Výsledok: 4,8

Príklad č. 6

Na obrázku je vrchná doska konferenčného stola v tvare šesťuholníka. Na túto vrchnú dosku chce Karol nalepiť farebnú fóliu. Aký obsah bude mať nalepená fólia? Výsledok vyjadrite v m2.
Pre šesťuholník platí:
|AE| = 0,6 m, |FC| = 1,2 m, |AB| = |ED| = 0,8 m, AB || FC || ED.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 0,6

Príklad č. 7

Štvorboký hranol má rozmery uvedené na obrázku. Z neho bol odrezaný trojboký hranol znázornený sivou farbou. Koľko m3 má zvyšná časť hranola?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 4,32

Príklad č. 8

Podlaha obývacej izby v tvare obdĺžnika má obsah 30,6 m2 a šírku 5,1 m. Koľko centimetrov meria obvod podlahy obývacej izby na pláne s mierkou 1 : 150?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 14,8

Príklad č. 9

Motocyklista ide rýchlosťou 48 km/h. Koľko kilometrov prejde touto rýchlosťou za 40 minút?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 32

Príklad č. 10

Z vkladu 2 000 € bol úrok za jeden rok 18 €. Aká bola ročná úroková miera v percentách?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 0,9

Príklad č. 11

Riešením rovnice (5a-11)/3 = a – 4 je číslo:
A: -0,5 B: 0,5 C: 3,5 D: -7,5

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 12

Na každej číselnej osi sú zobrazené tri čísla. V ktorej z možností sú na číselnej osi správne zobrazené všetky tri čísla?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 13

V triede je dvadsaťštyri žiakov. V piatok sa na hodine matematiky delia na dve skupiny po dvanásť žiakov.Vtabuľke sú výsledky hodnotenia žiakov v druhej skupine.

Hodnotenie (známka) Počet žiakov
Výborný (1) 2
Chválitebný (2) 3
Dobrý (3) 6
Dostatočný (4) 1
Nedostatočný (5) 0

Traja žiaci v prvej skupine majú o stupeň horšiu známku ako žiaci v druhej skupine, ostatní žiaci mali rovnaké hodnotenie.Aký je aritmetický priemer známok všetkých žiakov prvej skupiny?
A: 3,5 B:2,75 C:2,5 D: 2,25

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 14

Martina pomáhala trénerovi vypisovať diplomy. Vypísanie prvého diplomu jej trvalo 3 minúty, vypísanie každého ďalšieho 2 minúty. Koľko minút jej bude trvať vypísanie diplomov (včítane prvého), ak bude pracovať takýmto tempom?
A: 5n + 3
B: 3n + 2
C: 2n + 3
D: 2n + 1

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 15

Pre ktoré najmenšie prirodzené číslo k platí, že zlomok 3/5 je menší ako zlomok k/40?
A: 26
B: 25
C: 24
D: 23

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 16

Zostrojte rovnobežník ABCD. Dané sú rozmery |AB| = 5 cm, |BC| = 5,5 cm, uhol BAC má veľkosť 45°. Odmerajte dĺžku uhlopriečky BD v milimetroch. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o dĺžke uhlopriečky BD je pravdivé?
A: 53 ? |BD| ? 57
B: 70 ? |BD| ? 74
C: 75 ? |BD| ? 79
D: 95 ? |BD| ? 99

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 17

Trieda si vytvorila vlastný erb, ktorý mal tvar zložený z rovnoramenného lichobežníka ABCD a polkruhu so stredom S a priemerom AB. Lichobežník tvorili tri zhodné rovnoramenné trojuholníky. Polovicu polkruhu a stredné pole lichobežníka (prostredný trojuholník) žiaci vyfarbili sivou farbou. Koľko cm2 plochy erbu bolo sivej farby? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.

A: 77,1
B: 45,3
C: 29,4
D: 27,6

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 18

V tabuľke sú informácie o počte žiakov podľa počtu súrodencov.

Počet súrodencov 0 1 2 3 a viac
Počet žiakov 50 50 72 28

Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný žiak má práve dvoch súrodencov?
A: 86 %
B: 50 %
C: 36 %
D: 25 %

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 19

V ktorej z možností je výraz x⋅(y-2) – 4⋅(2-y) správne rozložený na súčin dvoch výrazov?
A: (x + 4)·(y – 2)
B: (y – 2)·(x – 4)
C: (x – 4)·(2 – y)
D: (y + 2)·(x – 4)

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 20

Z drevenej kocky s hranou 1 decimeter boli z dvoch rohov odrezané zhodné kocky s dĺžkou hrany 2 cm. Najviac koľko kociek s dĺžkou hrany 2 cm sa dá z drevenej kocky ešte odrezať?

A: 117
B: 121
C: 123
D: 125

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Zdroj zadaní príkladov: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NIVAM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Autor riešenia príkladov je Ing. Rudolf Zrebný. Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NIVAM, ale autor riešenia.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.