Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTesty z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy

Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu a Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Kladné desatinné číslo – rád číslice v jeho zápise.
  • Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. Vzdialenosť čísel na číselnej osi.
  • Porovnávanie, usporiadanie a  zaokrúhľovanie desatinných čísel.
  • Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel.
  • Slovné úlohy.
  • Premena jednotiek hmotnosti (t, q, kg, dag, g, mg).
  • Aritmetický priemer.

Test je dostupný iba pre podporovateľov pohodovej matematiky. Prístup k tomuto a ďalším testom získate na stránke Bonusový obsah.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.