Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTestovanie 9 z matematiky (Monitor)

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2017

Príklad č. 1

800 – 700 : 2 + 100 ⋅ 15,67

Riešenie:

800 – 700 : 2 + 100 ⋅ 15,67 = 800 – 350 + 1567 = 2 017

Výsledok: 2017

Príklad č. 2

Na číselnej osi sú znázornené čísla M, A, V. Vypočítajte M + A + V.

Riešenie:

M = -0,07
A = 0,08
V = 0,16
M + A + V = -0,07 + 0,08 + 0,16 = 0,17

Výsledok: 0,17

Príklad č. 3

Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla s presnosťou na stotiny.
11 ⋅ (x – 1) = 11 – (1 + x)

Riešenie:

11 ⋅ (x – 1) = 11 – (1 + x)
11x – 11 = 11 – 1 – x
11x – 11 = 10 – x /+x +11
12x = 21 /:12
x = 1,75

Výsledok: 1,75

Príklad č. 4

Vypočítajte.
(–0,7)2 ⋅ 102 + (–0,2 ⋅ 10)3 =

Riešenie:

(–0,7)2 ⋅ 102 + (–0,2 ⋅ 10)3 = 0,49 ⋅ 100 + (-2)3 = 49 + (-8) = 41

Výsledok: 41

Príklad č. 5

Polpriamka o znázornená na obrázku je osou uhla β. Vypočítajte veľkosť uhla δ v stupňoch.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 97°

Príklad č. 6

10 gramov kivi obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 50 gramov pomarančov. 100 gramov šípok obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 200 gramov kivi. Koľko gramov pomarančov obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 50 gramov šípok?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 500

Príklad č. 7

Všetci žiaci zo štyroch tried 9. ročníka základnej školy sa zapojili do zberu papiera. V tabuľke sú uvedené informácie o počte týchto žiakov a o priemernom množstve nazbieraného papiera v kilogramoch na jedného žiaka v triede. O koľko kilogramov papiera menej nazbierali žiaci 9. D ako žiaci 9. B?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 40

Príklad č. 8

Zistite, koľko rôznych štvorciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 3 a 8 tak, aby v každom vytvorenom štvorcifernom čísle boli použité dve číslice 3 a dve číslice 8.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 6

Príklad č. 9

Kváder, ktorého sieť je zobrazená na obrázku, má dva rozmery 11 cm a 4,5 cm. Vypočítajte v centimetroch tretí rozmer tohto kvádra.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 5

Príklad č. 10

V recepte na lečo sa odporúča zmiešať paradajky, papriku a cibuľu v pomere 4 : 3 : 1. Pani kuchárka už pripravila cibuľu aj papriku, pričom cibule bolo o päť kg menej ako papriky. Koľko kg paradajok bude potrebovať podľa tohto receptu?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 10

Príklad č. 11

Karol si šetril na tablet. Keď mal ušetrených 178 € zistil, že cenu tabletu znížili o 25 %, takže si ho môže hneď kúpiť a ešte mu z ušetrených peňazí zostane 13 €. Koľko eur stál tablet pred zlacnením?
A: 206,25
B: 191,00
C: 220,00
D: 225,50

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 12

Na školskom výlete bolo x chlapcov. Dievčat bolo o 6 menej ako chlapcov. Dvojsedačkovou lanovkou sa všetci vyviezli z dolnej na hornú stanicu. Rozhodnite, ktorý výraz vyjadruje počet dvojsedačiek obsadených žiakmi, ak každá bola obsadená dvomi žiakmi.
A: (x – 6) : 2
B: (x – 6 + x – 6) : 2
C: (x + x) : 2 – 6
D: (x + x – 6) : 2

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 13

Z čísel uvedených na kartičkách sčítajte najväčšie a najmenšie číslo.

A: 3,41
B: 3,30
C: 3,21
D: 3,10

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 14

Na tácke boli marhuľové a slivkové koláče v pomere 3 : 2. Po zjedení troch marhuľových koláčov je šanca vybratia slivkového aj marhuľového koláča rovnaká. Koľko koláčov bolo na začiatku spolu na tácke?
A: 5
B: 8
C: 10
D: 15

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 15

Dokreslením bodu F a dvoch úsečiek EF, FG vznikne v pravouhlej sústave súradníc rovnoramenný lichobežník EFGH so základňami EF a GH. Aké súradnice má bod F, ak bod G má súradnice [2; –1].

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 16

Kruh K má polomer 130 mm a kruh L má priemer 50 mm. O koľko milimetrov je obvod kruhu K väčší ako obvod kruhu L? Výsledok zaokrúhlite na celé číslo. Pri výpočtoch použite hodnotu π= 3,14.
A: o 188
B: o 251
C: o 502
D: o 659

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 17

Stela si prečítala v miestnej tlači:
„V januári napadalo viac zrážok ako vo februári. V apríli napadalo menej zrážok ako vo februári. V máji napadalo viac zrážok ako v marci, aj ako v januári. V marci napadalo menej zrážok ako v januári, ale viac ako vo februári.“
Na základe týchto informácií Stela uviedla dve tvrdenia:
1. Najmenej zrážok napadalo vo februári.
2. Najviac zrážok napadalo v máji.
Posúďte pravdivosť oboch Steliných tvrdení a vyberte správnu možnosť.
A: Obidve tvrdenia sú pravdivé.
B: Len prvé tvrdenie je pravdivé.
C: Len druhé tvrdenie je pravdivé.
D: Obidve tvrdenia sú nepravdivé.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Zadanie ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA (ZOO)
Minulý rok v II. polroku navštívilo zoologickú záhradu 181 003 ľudí, čo bolo o 20 145 ľudí viac ako v I. polroku.
Na ploche 400 000 štvorcových metrov chovajú štyri skupiny živočíchov: plazy, vtáky, cicavce a ryby.
Stĺpcový diagram znázorňuje počty jedincov, ktoré chovali v ZOO na konci uvedených rokov podľa skupín živočíchov.
 

Príklad č. 18

Koľko ľudí navštívilo túto zoologickú záhradu v minulom roku?
A: 201 148
B: 321 716
C: 341 861
D: 382 151

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 19

Koľko hektárov zaberá v tejto zoologickej záhrade plocha, na ktorej sú chované živočíchy?
A: 40
B: 400
C: 4 000
D: 40 000

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 20

Na základe údajov zobrazených v diagrame zistite, približne koľko jedincov spolu chovali v tejto zoologickej záhrade na konci roku 2015.
A: 2 800
B: 2 500
C: 2 300
D: 2 000

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Zdroj zadaní príkladov: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NIVAM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Autor riešenia príkladov je Ing. Rudolf Zrebný. Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NIVAM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.