Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2018

Príklad č. 1

Vypočítajte a výsledok napíšte v tvare desatinného čísla.

Zobraziť riešenie

Výsledok: -0,15

Príklad č. 2

Máme číslo A = 753 672.
Vypočítajte rozdiel čísla A zaokrúhleného na stovky a čísla A zaokrúhleného na desaťtisíce.

Zobraziť riešenie
číslo A zaokrúhlené na stovky: 753 700
číslo A zaokrúhlené na desaťtisíce: 750 000
Rozdiel: 753 700 – 750 00 = 3 700

Výsledok: 3 700

Príklad č. 3

Na okbrázku je znázornený rovnoramenný lichobežník CDEF. Veľkosť uhla α je 73°. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla β.

Zobraziť riešenie
Do obrázka si doplníme uhly γ a δ.

Keďže lichobežník je rovnoramenný, tak γ = α = 73°.

Uhly γ a δ sú súhlasné, preto δ = 73°.

Uhly β a δ sú susedné, preto β = 180° – 73° = 107°

Výsledok: 107°

Príklad č. 4

Štvorec JKLM má strany dĺžky 24 cm. Bod S je stredom strany LM. Vypočítajte obsah štvoruholníka JKSM v cm2.

Zobraziť riešenie
Keďže bod S je stredom strany LM, tak dĺžka SM je 12 cm. Štvoruholník JKSM je zároveň pravouhlým lichobežníkom, ako vidíte na obrázku.

Jeho obsah vypočítame pomocou vzorca pre výpočet obsahu lichobežníka:

S = (a+c)⋅v / 2, kde a = JK, c = SM, v = JM
S = (24+12)⋅24 / 2 = 432 cm2

Výsledok: 432

Originál testu nájdete na stránkach www.nucem.sk: test.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.