Príprava na Monitor - Testovanie 9 z matematikyTestovanie 9 z matematiky (Monitor)

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2016

Príklad č. 1

Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?

Riešenie:

40 l  ……….. 61,40 €
8 l ………….. x €
ide o priamu úmernosť, preto
     8 : 40 = x : 61,40
8*61,40 = 40*x
491,2 = 40x      /:40
x = 12,28

Výsledok: 12,28

Príklad č. 2

Pri tovare B bola ponuka: Ak si zoberiete 6 kusov, zaplatíte len za 4 kusy. Jeden kus tohto tovaru stojí 7 eur. Mária si zobrala do košíka 31 kusov tohto tovaru. Koľko eur zaplatila za tento tovar?

Riešenie:

1 kus ….. 7 €
4 kusy … 4*7=28 €
za každých 6 kusov zaplatí ako za 4, preto potrebujeme zistiť, koľkokrát sa 6 „zmestí“ do 31
31:6=5 zv. 1
preto 5-krát zaplatí 28 € + zaplatí ešte za 1 kus, ktorý zostane
5*28+1*7= 147 €

Výsledok: 147

Príklad č. 3

Obdĺžnik JANO má dĺžky strán |JA| = 16 cm a |AN| = 12 cm. Bod S je stred strany JO a bod T je stred strany JA. Vypočítajte obvod päťuholníka STANO v cm.

Riešenie:

|AN|=12 cm
|JO|=|AN|=12 cm
|ON|=|JA|=16 cm
T je stred JA, preto |TA|=|JA|:2=8 cm
S je stred JO, preto |SO|=|JO|:2=6 cm
|ST| vypočítame využitím Pytagorovej vety:

o = |TA|+|AN|+|ON|+|SO|+|ST|=8+12+16+6+10=52 cm

Výsledok: 52

Príklad č. 4

Zistite, ktoré číslo treba doplniť do okienka tak, aby platila rovnosť:
2 hl + 30 dl + ……. dm3 = 206,7 dm3

Riešenie:

Najskôr premeníme na rovnaké jednotky – dm3 = l
200 + 3 + x = 206,7
203 + x = 206,7
x = 3,7

Výsledok: 3,7

Príklad č. 5

Súčin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50-krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 112

Príklad č. 6

Ktoré číslo treba doplniť do okienka tak, aby koreňom rovnice bolo číslo 3?
2x – 3 · (5 – x) – 1= x –  ………

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 4

Príklad č. 7

Každý štvorec siete má obsah 25 mm2. Vypočítajte obsah trojuholníka DEF v cm2. Výsledok vyjadrite v tvare desatinného čísla s presnosťou na tri desatinné miesta.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 4,375

Príklad č. 8

V tabuľke sú uvedené ceny za výkopové práce v štyroch rôznych firmách. Vypočítajte, koľko eur je priemerná cena práce ručného výkopu za m3 v uvedených firmách.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 29

Príklad č. 9

Na polici je uložených 27 atlasov, 29 slovníkov, 8 učebníc a 16 encyklopédií. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná kniha z tejto police je encyklopédia? Výsledok uveďte v percentách.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 20

Príklad č. 10

Na tenisovom turnaji sa zúčastnilo 8 tenistov. Boli rozdelení do dvoch skupín po štyroch. V každej skupine hral každý s každým jedenkrát. Víťaz prvej skupiny hral s víťazom druhej skupiny vo finále. Iné zápasy sa nehrali. Zistite, koľko zápasov sa spolu odohralo na tomto turnaji.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: 13

Zadanie Hotel
V hoteli je hosťom k dispozícii 28 izieb, z toho sú 4 izby jednoposteľové, 3 izby trojposteľové a zvyšné dvojposteľové. V reštaurácii tohto hotela sa nachádza 100 miest na sedenie a v kaviarni 65 miest. Sú tu aj dva salóniky, každý s 35 miestami na sedenie. Recepčná hotela pripravila grafický prehľad o počte ubytovaných hotelových hostí podľa ročných období.

Príklad č. 11

Na základe údajov zobrazených v grafe a uvedených v texte boli vyslovené nasledovné tvrdenia.
1. Počet dvojposteľových izieb a počet všetkých izieb je v pomere 3 : 4.
2. Počet detí a počet dospelých ubytovaných v zime je v pomere 23 : 24.
Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 12

V ktorej možnosti kruhový diagram správne zobrazuje rozdelenie počtu miest na sedenie v tomto hoteli?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 13

Do nádoby tvaru kocky sa zmestí presne 8 cm3 kúpeľnej soli. Koľko cm3 kúpeľnej soli sa zmestí do nádoby tvaru kocky s hranou dvakrát dlhšou?
A: 24B: 64C: 96D: 16

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 14

Žiaci vyslovili dve tvrdenia o útvare narysovanom v pravouhlej sústave súradníc.
1. Útvar je osovo súmerný podľa osi y.
2. Útvar je stredovo súmerný podľa bodu [0, 0].
Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 15

V tabuľke sú uvedení najlepší štyria brankári na MS v hádzanej v Chorvátsku. Vypočítajte percentuálnu úspešnosť jednotlivých brankárov v chytaní striel. Druhú najlepšiu percentuálnu úspešnosť má …

A: FazekasB: KaraboueC: ŠtochlD: Sandström

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 16

Pre súčet s veľkostí vnútorných uhlov mnohouholníka, kde n je počet jeho strán, platí vzťah s = (n – 2) · 180°. Koľko strán má mnohouholník, ak súčet veľkostí jeho vnútorných uhlov je 900°?
A: n=7B: n=6C: n=5D: n=4

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Príklad č. 17

Na nástenke je kruhový diagram, na ktorom je znázornené zastúpenie počtu členov atletického oddielu podľa pohlavia. O koľko stupňov sa zväčší uhol kruhového výseku znázorňujúci počet chlapcov v kruhovom diagrame, ak do oddielu pribudnú dvaja chlapci a počet dievčat sa nezmení?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: C

Príklad č. 18

Lesnú škôlku s rozlohou 180 hektárov tvorí 15 rovnakých pozemkov tak, ako to zobrazuje obrázok. Na pozemkoch sú vysadené sadenice piatich druhov drevín. Na koľkých hektároch sú vysadené sadenice jedle?

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: D

Príklad č. 19

Adam a Eva počítali príklady. Adam uviedol, že výsledok príkladu
0 – (–2)3 je 8. Eva uviedla, že výsledok príkladu (–3)2 – 1 je –8. Vyberte pravdivé tvrdenie.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: B

Príklad č. 20

Vypočítajte.

Riešenie: (dostupné pre podporovateľov pohodovamatematika.sk – zistiť viac)

Výsledok: A

Zdroj zadaní príkladov: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NIVAM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Autor riešenia príkladov je Ing. Rudolf Zrebný. Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NIVAM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.