Násobenie spamäti v obore do 100 – príklady

Nasledovné príklady a výpočty v slovných úlohách riešte spamäti. Pri slovných úlohách si samozrejme môžete robiť zápis :) 1. príklad: Vynásobte spamäti: a) 21·2 = b) 16·5 = c) 17·4 = d) 13·7 = e) 11·9 = 2. príklad: Zuzka chce pre svojich 14 spolužiačok kúpiť kvalitné bonboniéry po 3 eurá za jednu. Koľko peňazí …

Kombinatorické pravidlo súčinu – príklady

1. príklad Koľko párnych čísel sa nachádza v intervale <10; 89>? 2. príklad Pri vstupe do ambulancie je v hnedom koši 7 červených návlekov na ľavú nohu a 8 modrých návlekov na pravú nohu. Koľko je možností na vytvorenie páru, ktorý bude obsahovať jeden červený a jeden modrý návlek? 3. príklad V triede je 30 …

Mocninové funkcie so záporným celým mocniteľom

Neriešené príklady: 1. príklad Na obrázku sú znázornené grafy funkcií f, g, h, i. Ktoré z týchto funkcií patria medzi mocninové funkcie s párnym záporným mocniteľom a ktoré medzi mocninové funkcie s nepárnym záporným mocniteľom. 2. príklad Zostrojte graf funkcie y = x-2 a určte jej vlastnosti. 3. príklad Zostrojte graf funkcie y = x-5 …

Sústavy troch lineárnych rovníc s tromi neznámymi

Neriešené príklady Príklad č. 1: Zistite, či usporiadaná trojica [x, y, z] = [2, 0, -1] je riešením daných sústav rovníc s troma neznámymi. Príklad č. 2: Riešte v množine M = R x R x R sústavy rovníc: Príklad č. 3: Dané sústavy rovníc s troma neznámymi riešte v množine : Príklad č. 4: Riešte …

Nepriama úmernosť

Neriešené príklady 1. Nepriama úmernosť ako vzťah medzi veličinami Všimnite si vzťahy medzi veličinami a určite, v ktorých prípadoch ide o nepriamu úmernosť: Spotreba nafty a prejdená vzdialenosť. Cena čokolády a množstvo čokolády, ktoré si môžem kúpiť za určitú sumu. Počet dokladačov tovaru a čas, za ktorý doložia do regálov určité množstvo tovaru. Rýchlosť auta …

Funkčná závislosť, funkcia a jej vlastnosti

Neriešené príklady 1. príklad Je daná množina usporiadaných dvojíc reálnych čísel funkciou? A = {[-10;2];[-11,3;8];[-12,5;4];[-6;2]} B = {[-6;2];[-2;8];[-7,3;4];[-8,5;1]} C = {[-9;2];[-9,3;8];[-11,5;4];[-5;2]} D = {[9;9];[7,7;3];[6,5;7];[13;6]} 2. príklad Určte definičné obory a obory hodnôt funkcií: f1: A = {[1, 2]; [2, 3]; [3, 4]; [4, 5]; [5, 6]} f2: B = {[1, 1]; [2, 1]; [3, 1]; …

Vlastnosti funkcií

1. Ktoré z daných funkcií sú párne alebo nepárne? 2. Rozhodnite, na ktorých obrázkoch sú grafy párnych alebo nepárnych funkcií: 3. Doplňte nasledovné obrázky tak, aby predstavovali grafy párnych funkcií: 4. Doplňte nasledovné obrázky tak, aby predstavovali grafy nepárnych funkcií: 5. Dokážte, že funkcia f: y = 2x – 1 je rastúca. 6. Ktoré z …

Jednoduché exponenciálne rovnice

Niekoľko jednoduchých exponenciálnych rovníc na precvičenie. Výsledky si môžete skontrolovať kliknutím na tlačidlo Ukáž výsledky, ktoré sa nachádza pod príkladmi. 1. Riešte exponenciálne rovnice v obore R: 2. Riešte dané exponenciálne rovnice v obore Z: 3. Riešte uvedené exponenciálne rovnice v obore N: a) x = 2; b) x = 7; c) x = 1; d) …

Exponenciálna funkcia a jej graf

Niekoľko jednoduchých príkladov zameraných na vlastnosti exponenciálnych funkcií a ich grafy. Správnosť vášho riešenia si môžete skontrolovať kliknutím na tlačidlo Ukáž výsledky, ktoré sa nachádza pod príkladmi. 1. Načrtnite grafy nasledovných funkcií: 2. S využitím grafu funkcie y=5x načrtnite grafy funkcií: 3. Načrtnite graf funkcie y=3x. Aký bude mať predpis funkcia prislúchajúca danému grafu, ak a) os x …

Graf a vlastnosti kvadratických funkcií

Neriešené príklady 1. príklad Načrtnite graf a určte pre danú kvadratickú funkciu súradnice vrcholu, priesečník s osou y, D(f), H(f), intervaly, na ktorých funkcia rastie (klesá), pre ktoré x nadobúda funkcia maximálnu (minimálnu) hodnotu, či je ohraničená, párna alebo nepárna, prostá. f1: y = x2 f2: y = x2 – 4 f3: y = -x2 …

Lineárna funkcia

Neriešené príklady Pokyny: Bodka v čísle znamená desatinnú čiarku, čiže napríklad 5.6 znamená päť celých šesť desatín (5,6). Preto kvôli správnemu vyhodnoteniu i vy zapisujte namiesto des. čiarky bodku. V zápise intervalov použite na oddelenie súradníc čiarku a ak neviete napísať niektorý znak, pomôžte si kliknutím na príslušné tlačidlo pri danom príklade. Napr. (3.5,7) Graf …