Negácie kvantifikovaných výrokov

Neriešené príklady Príklad 1: Utvorte negácie kvantifikovaných výrokov: Všetci žiaci v našej triede vyriešili úlohu správne. Aspoň dva mesiace v roku majú 30 dní. Žiadny žiak 1. A nenosí okuliare. Práve dvaja z nás pôjdu v sobotu do kina. V autobuse bolo najviac 10 cestujúcich. Na prednáške bolo aspoň 7 študentov. Podarilo sa mi kúpiť …

Zložené výroky

Neriešené príklady Príklad 1: Aký typ zloženého výroku predstavujú nasledovné zápisy: 2 < 5 < 6 -1 ≤ -4 Číslo je deliteľné tromi práve vtedy, ak jeho ciferný súčet je deliteľný tromi. Ak má číslo na mieste jednotiek 0, tak je deliteľné číslom 10. Príklad 2: Dané sú dva výroky: A: Číslo 24 je zložené …

Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza

Neriešené príklady Príklad 1: Rozhodnite, ktoré z daných výrazov sú výroky (pravdivé, nepravdivé, časovo alebo miestne podmienené,), ktoré sú hypotézy a ktoré nie sú výroky: Dnes je pondelok. Vnútorné uhly v každom trojuholníku spolu vytvárajú uhol 180°. Každé prirodzené číslo je nezáporné. Základy matematiky. Zajtra večer bude pršať. Bratislava leží pri Dunaji. 2x + 7 …

Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu

Neriešené príklady Príklad 1: Zapíšte pomocou premenných: a) ľubovoľné párne číslo; b) ľubovoľné nepárne číslo; c) rozdiel druhých mocnín dvoch reálnych čísel sa rovná 1; d) súčin dvoch po sebe nasledujúcich párnych čísel je deliteľný ôsmymi; e) štvorec nepárneho čísla zmenšený o 1 je deliteľný dvomi; f) súčet racionálneho čísla a jeho druhej mocniny sa …