Logika a teória množín – príklady

Logika a teória množín - príkladyMnožiny - príkladyNeriešené príklady

Vzťahy medzi množinami, operácie s množinami

Rozhodnite o platnosti množinových rovností (v prípade neplatnej rovnosti navrhnite platnú rovnosť):… Napíšte množinu všetkých podmonožín množiny V ak: V = {-1;3;5};V = {x?Z; x2 = 25}; V je množina všetkých nepárnych prirodzených násobkov čísla 3 menších ako 16; V = {7}; ozhodnite, či platia nasledovné množinové inklúzie: {3} ? {2; 3; 4}; {5;4} ? {4;5}; 4 ? {2; 3; 4}; {-1; 1} ? {x?Z; -2 ? x ? 4}; {a?N; 3 ? x < 5} ? {b?Z; -1 < x ? 4};

Read More