Vzťahy medzi množinami, operácie s množinami

Rozhodnite o platnosti množinových rovností (v prípade neplatnej rovnosti navrhnite platnú rovnosť):… Napíšte množinu všetkých podmonožín množiny V ak: V = {-1;3;5};V = {x?Z; x2 = 25}; V je množina všetkých nepárnych prirodzených násobkov čísla 3 menších ako 16; V = {7}; ozhodnite, či platia nasledovné množinové inklúzie: {3} ? {2; 3; 4}; {5;4} ? {4;5}; 4 ? {2; 3; 4}; {-1; 1} ? {x?Z; -2 ? x ? 4}; {a?N; 3 ? x < 5} ? {b?Z; -1 < x ? 4};

Množina a jej určenie, konečná a nekonečná množina

Neriešené príklady Príklad 1: Predmety, ktoré sa vo vašej triede vyučujú podľa rozvrhu vo štvrtok sú prvky množiny P. Zapíšte, či matematika (m), anglický jazyk (a) a etická výchova (e) sú alebo nie sú prvkami množiny P. Príklad 2: Zapíšte symbolicky množinu žiakov vo vašej triede, ktorí nosia okuliare. Môže byť táto množina prázdna? Najviac …

Zložené výroky

Neriešené príklady Príklad 1: Aký typ zloženého výroku predstavujú nasledovné zápisy: 2 < 5 < 6 -1 ≤ -4 Číslo je deliteľné tromi práve vtedy, ak jeho ciferný súčet je deliteľný tromi. Ak má číslo na mieste jednotiek 0, tak je deliteľné číslom 10. Príklad 2: Dané sú dva výroky: A: Číslo 24 je zložené …

Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza

Neriešené príklady Príklad 1: Rozhodnite, ktoré z daných výrazov sú výroky (pravdivé, nepravdivé, časovo alebo miestne podmienené,), ktoré sú hypotézy a ktoré nie sú výroky: Dnes je pondelok. Vnútorné uhly v každom trojuholníku spolu vytvárajú uhol 180°. Každé prirodzené číslo je nezáporné. Základy matematiky. Zajtra večer bude pršať. Bratislava leží pri Dunaji. 2x + 7 …

Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu

Neriešené príklady Príklad 1: Zapíšte pomocou premenných: a) ľubovoľné párne číslo; b) ľubovoľné nepárne číslo; c) rozdiel druhých mocnín dvoch reálnych čísel sa rovná 1; d) súčin dvoch po sebe nasledujúcich párnych čísel je deliteľný ôsmymi; e) štvorec nepárneho čísla zmenšený o 1 je deliteľný dvomi; f) súčet racionálneho čísla a jeho druhej mocniny sa …