Delenie spamäti v obore do 100

Ako vydelíme spamäti 72:6? Pozrite sa na nasledujúci postup, pritom nezabudnite, že riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 72 na 2 sčítance … 72 = 60 + 12 potom samostatne vydelíme číslom 6 každý zo sčítancov, teda 60:6=10, 12:6=2 vzniknuté súčiny sčítame … 10+2=12 72:6=12 Postup môžeme zapísať aj …

Násobenie spamäti v obore do 100

Ako vynásobíme spamäti 21·4? Postup je jednoduchý, ale nezabudnite, že celý postup riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 21 na 2 časti … 21 = 20 + 1 potom samostatne vynásobíme číslom 4 každú časť, teda 20·4=80, 1·4=4 výsledky sčítame … 80+4=84 21·4=84 Postup môžeme zapísať aj nasledovne: 21·4=20·4+1·4=80+4=84 Vypočítajte …

Zaokrúhľovanie prirodzených čísel

Ako zaokrúhľujeme prirodzené čísla? Na túto otázku dostanete odpoveď v nasledujúcej tabuľke a súvisiacom príklade. Pri zaokrúhľovaní sa riadime vždy podľa číslice nižšieho rádu. Ak je číslica, ktorá rozhoduje ?5 zaokrúhlime nahor, ak je číslica, ktorá rozhoduje < 5 zaokrúhlime nadol. Pozrite si tabuľku! Ak zaokrúhľujeme na tak rozhodujú Napríklad číslo zaokrúhlime desiatky jednotky 135     …

Usporiadanie prirodzených čísel

Ako usporadúvame prirodzené čísla podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie (vzostupne) alebo od najväčšieho po najmenšie (zostupne) si ukážeme na jednoduchom príklade. Príklad: Usporiadajte vzostupne čísla 34, 2354, 12, 87, 234, 324, 543, 876, 24. Riešenie: Najskôr si dané čísla zoradíme pod seba tak, aby boli číslice rovnakého rádu nad sebou. Čiže jednotky nad jednotkami, …

Znázorňovanie prirodzených čísel na číselnej osi

Ako môžeme graficky znázorniť prirodzené číslo bez toho, aby sme kreslili stromčeky, domčeky, jabĺčka, guličky, …? Jednoducho, pomocou číselnej osi. Pamätáte si, čo je číselná os? Ako znázorňujeme čísla na číselnej osi? Ak nie, tak si osviežime pamäť obrázkami: počítame po jednotkách počítame po desiatkach počítame po stovkách Pamätajte si: Bod, ktorý je obrazom menšieho …

Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel

Asi každý z vás vie, že 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm, 1 m = 1000 mm, 1 km = 1000 m, 1 km = 10 000 dm, 1 km = 100 000 cm, … Vedeli by ste doplniť správne hodnoty do nasledovných rovností? 1 dm = …. m 1 cm = …. m 1 mm = …. m atď. Tí z vás, ktorým niečo hovorí pojem zlomok vedia, že na prázdne miesta doplníme tzv. desatinné zlomky. Čiže …

Usporiadanie zlomkov

Pri usporiadaní zlomkov vzostupne (od najmenšieho po najväčší) alebo zostupne (od najväčšieho po najmenší) je vhodné využiť rozširovanie a krátenie zlomkov. Ak je to možné, upravíme všetky zlomky na základný tvar. Ďalej nájdeme najmenší spoločný násobok všetkých menovateľov porovnávaných zlomkov. Následne všetky zlomky upravíme rozšírením na spoločného menovateľa (najmenší spoločný násobok menovateľov) a usporiadame podľa …

Porovnávanie zlomkov

Porovnávať čísla pravdepodobne všetci viete. A tí, ktorí to nevedia, môžu si porovnávanie čísel zopakovať v článku Porovnávanie prirodzených čísel. Prejdime si teda jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať. Porovnávame zlomky, ktoré majú rovnaký menovateľ: Z dvoch zlomkov, ktoré majú rovnakého menovateľa je väčší ten, ktorého čitateľ je väčší. < lebo 12 < 13 > lebo …

Poznáme nové pojmy – pomer, prevrátený pomer, postupný pomer

Zazvonilo na prestávku a v triede bol zrazu obrovský hluk – ako zvyčajne. V poslednej lavici to vrelo obzvlášť. Janko a Peter sa hádali, kto má viac poštových známok vo svojom albume. „Ja mám aspoň o 25 známok viac ako ty!“ – tvrdil Janko. Peter mu oponoval: „To určite, viac známok mám ja a určite …

Určenie jedného percenta

S označením „%“ ste sa určite už stretli. Napr. pred voľbami – preferencie jednotlivých politických strán, pri vyjadrení zastúpenia jednotlivých národností žijúcich v našej peknej krajine, na rôznych letákoch – 50% zľava a pod. Čo teda znamená 1 %? Čítame „jedno percento“. 1 percento predstavuje jednu stotinu základu. Platí teda: 1% = = 0,01 Slovo …

Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel

Porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel bude najlepšie ukázať na niekoľkých riešených príkladoch a následne sa môžete presunúť do časti neriešených príkladov, kde si získané poznatky precvičíte. Porovnanie dvoch desatinných čísel Príklad 1: Ktoré z čísel 234,5645 a 234,54659 je väčšie? Riešenie: Pri porovnávaní dvoch desatinných čísel je najjednoduchšie podpísať desatinné čísla pod seba tak, aby …

Usporiadanie celých čísel

Ukážeme si usporiadanie záporných čísel od najmenšieho po najväčšie, čiže vzostupne, na jednoduchom príklade. Príklad 1: Usporiadajte vzostupne dané záporné čísla: Riešenie: Zapíšeme si dané čísla bez „-“ a usporiadame ich ako prirodzené čísla od najmenšieho po najväčšie, tak ako je to vysvetlené v článku …

Porovnávanie celých čísel

Porovnávať prirodzené čísla ste sa naučili v článku Porovnávanie prirodzených čísel. Teraz si ukážeme ako porovnávame celé čísla. Porovnávanie dvoch záporných čísel Pozrite sa na nasledovné vyobrazené stupnice teplomera. Nižšia teplota je v prípade A alebo v prípade B? Určite by ste povedali, že nižšia teplota je v prípade B. Jeden dielik na stupnici zodpovedá …

Opačné čísla

Ku každému celému kladnému číslu je priradené celé záporné číslo. Samozrejme to platí i naopak. Napríklad k číslu 56 je priradené číslo -56, ktoré nazývame opačné číslo k číslu 56. Alebo k číslu -7 je priradené opačné číslo 7. Príklad 1: K číslam 6; 78; -5; 40; -12 napíšte opačné čísla. Riešenie: Číslo Opačné číslo …