Aritmetika, číselné obory - výklad učivaPrirodzené čísla - výklad učivaVýklad učiva

Sčítanie prirodzených čísel

Ak chceme sčítať napr. dve prirodzené čísla 35 a 40, tak v rovnosti 35 + 40 = 75 nazývame čísla 35, 40 sčítance a číslo 75 je ich súčet.

sčítanec + sčítanec = súčet

Ak máte s počítaním pod sebou problém, skúste sa pozrieť na výpočet daných príkladov v nasledovnom videu:

Príklad 1:

Sčítajte dané prirodzené čísla:
a) 25 + 13 = …… 13 + 25 = ……
b) 16 + 12 = …… 12 + 16 = ……

Čo ste si všimli?

25 + 13 = 13 + 25 = 38
16 + 12 = 12 + 16 = 28

V oboch prípadoch sme získali rovnaký výsledok, čiže sčítance môžeme zameniť a súčet sa nezmení.

Tejto vlastnosti hovoríme komutatívnosť sčítania. Všeobecne teda o ľubovoľných dvoch prirodzených číslach a, b môžeme napísať:

a + b = b + a

V prvom príklade stačilo sčítať číslice rovnakého rádu a výsledok bol na svete. Ale v ďalšom príklade …

Príklad 2:

Sčítajte dané prirodzené čísla:

a) 25 + 17 = ……
b) 26 + 39 = ……
c) 120 + 280 = ……
d) 390 + 450 = ……

Pravdepodobne pre väčšinu z vás nebol ani druhý príklad problémom, ale pre istotu si trochu zopakujme, ako príklady tohto typu počítať spamäti.

25 + 17 = ?

Pomôžeme si sčitovaním podľa rádu jednotlivých číslic, čiže najskôr vypočítame:

5 + 7 = 12
20 + 10 = 30,

a následne tieto čiastkové výsledky sčítame, čím dostaneme riešenie pôvodného príkladu.

Teda 25 + 17 = 30 + 12 = 42

Ostatné súčty by ste pravdepodobne niektorí zvládli určiť tiež spamäti, ale „bezpečnejšie“ to bude sčítaním „pod sebou“. Ako na to? Pozrite sa na nasledujúci príklad.

Príklad 3:

Sčítajte dané prirodzené čísla:

a) 318 + 967 =

Riešenie:

a) 318 + 967 = ? Na tomto príklade si ukážeme v praxi „sčítanie pod sebou“:

Čísla zapíšeme pod seba tak, aby boli nad sebou cifry prislúchajúce si podľa rádu (o rádoch číslic sme si hovorili minule)

A začíname sčitovaním od jednotiek: 7 + 8 = 15 takže 5 napíšeme a 1 si pamätáme (je to totiž 1 desiatka, preto ju pripočítame k desiatkam v ďalšom kroku)

Sčítame zapamätaný počet desiatok z predošlého sčítania čiže 1 a počet desiatok v oboch číslach; teda: 1 + 6 + 1 = 8, takže 8 zapíšeme a pamätať si nepotrebujeme nič.

A nakoniec sčítame počet stoviek v oboch číslach: 3 + 9 = 12. Keďže obe čísla sú trojciferné, tak zapíšeme 12.

A teraz pokračujte sami. Prepíšte si príklady do zošita, správne zapíšte pod seba a sčítajte. Výsledky vpíšte do príslušných textových polí a nechajte si ich skontrolovať.

b) 394 + 812 =
c) 735 + 318 =
d) 478 + 323 =
e) 968 + 532 =
f) 805 + 195 =

Kontrola Správne riešenie      

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.