Aritmetika, číselné obory - výklad učivaDesatinné čísla - výklad učivaDesatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslamiVýklad učiva

Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel

Asi každý z vás vie, že 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm, 1 m = 1000 mm, 1 km = 1000 m, 1 km = 10 000 dm, 1 km = 100 000 cm, …

Vedeli by ste doplniť správne hodnoty do nasledovných rovností?

1 dm = …. m

1 cm = …. m

1 mm = …. m

atď.

Tí z vás, ktorým niečo hovorí pojem zlomok vedia, že na prázdne miesta doplníme tzv. desatinné zlomky. Čiže

atď.

V bežnej praxi ale takéto čísla nezapisujeme ako klasické zlomky, ale ako tzv. desatinné čísla.

Pomenovanie desatiny, stotiny, tisíciny, desaťtisíciny, …určujeme podľa pozície v danom čísle. Azda najlepšie napovie nasledovná tabuľka:

pozicie-cislo

Časť naľavo od desatinnej čiarky nazývame celá časť a časť napravo od desatinnej čiarky desatinná časť.

Vyššie uvedené číslo prečítame stodvadsaťštyritisíc tristošesťdesiatsedem celých päťstoštyridsaťšesťtisíc dvestotridsaťsedem milióntin.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.