Lineárna funkcia – test

V nasledovnom teste si preveríte: určiť funkčné hodnoty; určiť hodnotu premennej x, ak poznáte funkčnú hodnotu; určiť priesečníky grafu lineárnej funkcie so súradnicovými osami; priradiť graf funkcie k jej predpisu; určiť obor hodnôt a definičný obor funkcie; určiť predpis lineárnej funkcie, ak poznáte jej 2 rôzne body;  

Variácie bez opakovania – test

Pozn.: Čísla zapisujte bez medzier! 1. Koľko usporiadaných trojíc je možné vytvoriť z 18 rôznych prvkov, ak sa v nich ani jeden prvok neopakuje? 2. Z koľkých prvkov možno vytvoriť 156 variácií 2. triedy bez opakovania prvkov? 3. Koľko zástav pozostávajúcich z 3 rôznych vodorovných farebných pruhov je možné zostaviť z farieb biela, modrá, červená, …

Kombinatorické pravidlo súčinu – test

Čo je Kombinatorické pravidlo súčinu Ak z prvkov danej množiny (resp. množín) vytvárame usporiadané k-tice (x1, x2, x3,…, xk) tak, že prvý člen x1 je možné vybrať n1 spôsobmi, druhý člen x2 je možné vybrať po výbere prvého člena n2 spôsobmi atď až po k-ty člen, potom počet všetkých usporiadaných k-tic (x1, x2, x3,…, xk) …

Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku – test

Goniometrické funkcie sú základom goniometrie. Zvyčajne ich v rámci učiva matematiky na stredných školách definujeme ako pomer dvoch strán pravouhlého trojuholníka, alebo ako dĺžky určitých častí úsečiek v jednotkovej kružnici. Pomery ktorých strán pravouhlého trojuholníka predstavujú jednotlivé goniometrické funkcie sínus, kosínus, tangens a kotangens určite viete :) Aj preto je dôležité, vždy si správne označiť …

Úprava výrazov pomocou vzorcov (a±b)2,a2-b2 – test

Rozklad na súčin pomáha zjednodušiť vzorce využívané v rôznych vedných disciplínach, umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riešiť úlohy z praxe. Napr. namiesto vzorca pre povrch valca S = 2πr2 + 2πrv používame S = 2πr · (r + v).  V tomto teste si preveríte, či viete pri vynímaní pred zátvorku využívať vám známe vzorce: (a ± b)2 = …

Zložené výroky – test č. 1

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní jednotlivých typov zložených výrokov a ich pravdivosti. Čo je konjunkcia, disjunkcia, implikácia a ekvivalencia. Aká je ich pravdivosť? Viete vytvoriť negácie zložených výrokov?