Lineárna funkcia – test

V nasledovnom teste si preveríte:

  • určiť funkčné hodnoty;
  • určiť hodnotu premennej x, ak poznáte funkčnú hodnotu;
  • určiť priesečníky grafu lineárnej funkcie so súradnicovými osami;
  • priradiť graf funkcie k jej predpisu;
  • určiť obor hodnôt a definičný obor funkcie;
  • určiť predpis lineárnej funkcie, ak poznáte jej 2 rôzne body;