Lineárna funkcia – test

V nasledovnom teste si preveríte: určiť funkčné hodnoty; určiť hodnotu premennej x, ak poznáte funkčnú hodnotu; určiť priesečníky grafu lineárnej funkcie so súradnicovými osami; priradiť graf funkcie k jej predpisu; určiť obor hodnôt a definičný obor funkcie; určiť predpis lineárnej funkcie, ak poznáte jej 2 rôzne body;