Funkcie - testyTesty

Kvadratická funkcia a jej graf – test č. 1

Pre ktoré x má kvadratická funkcia najväčšiu hodnotu? Grafom ktorej z funkcií je načrtnutá parabola? Viete určiť súradnice vrcholu kvadratickej funkcie, priesečníkov so súradnicovými osami?

1. Grafom ktorej z funkcií je načrtnutá parabola?

Graf kvadratickej funkcie

a) f1: y = x2 – 3x + 4
b) f2: y = -x2 – 3x + 4
c) f3: y = -x2 + 3x + 4
d) f4: y = x2 + 3x + 4

2. Čím sa odlišujú grafy funkcií f1: y = (x-1)2 + 2 a f2: y = (1-x)2 + 2?

a) tvarom
b) súradnicami vrcholov grafov
c) sú totožné
d) priesečníkmi s osou y

3. Pre ktoré x má funkcia f: y = -2x2 – 8x + 1 najväčšiu hodnotu?

Najväčšiu hodnotu má pre x = .

4. Určte súradnice vrcholu kvadratickej funkcie f: y = 2x2 – 3. Súradnice oddeľte čiarkou a nepoužívajte medzery.

V = []

5. Určte súradnice priesečníka grafu kvadratickej funkcie f: y = 3x2 + x + 3 s y-ovou súradnicovou osou. Súradnice oddeľte čiarkou a nepoužívajte medzery.

Py = []

Skóre =

Správne odpovede:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.