Kvadratická funkcia a jej graf – test č. 1

Pre ktoré x má kvadratická funkcia najväčšiu hodnotu? Grafom ktorej z funkcií je načrtnutá parabola? Viete určiť súradnice vrcholu kvadratickej funkcie, priesečníkov so súradnicovými osami?