Logika a teória množín - testyTesty

Negácie kvantifikovaných výrokov – test č. 1

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

Viete vytvoriť negáciu kvantifikovaného výroku? Otestujte sa v tomto teste.

1. Doplňte správne čísla pri negácii kvantifikovaných výrokov:

A: Aspoň 3 strany daného štvoruholníka majú dĺžku väčšiu ako 3 cm.
A‘: Najviac strany daného trojuholníka majú dĺžku väčšiu ako 3 cm.

B: V záhrade pána Zeleného je zasadených najviac 8 jabloní.
B‘: V záhrade pána Zeleného je zasadených aspoň jabloní.

C: V žrebovaní bolo vytiahnutých najviac 8 alebo aspoň 10 čísel.
C‘: V žrebovaní bolo vytiahnutých práve čísel.

2. Správne priraďte negáciu výroku k pôvodnému výroku:

Najviac 3 žiaci z našej triedy boli vyznamenaní.
Aspoň 3 žiaci z našej triedy boli vyznamenaní.
Práve 3 žiaci z našej triedy boli vyznamenaní.
Všetci žiaci z našej triedy boli vyznamenaní.
Aspoň jeden žiak z našej triedy bol vyznamenaný.
Žiadny žiak z našej triedy nebol vyznamenaný.

3. Vytvorte negácie kvantifikovaných výrokov:

Čísla píšte slovom!

A: Dané kružnice sa pretínajú práve v dvoch bodoch.
A‘: Dané kružnice sa pretínajú .

B: Koncert potrvá najviac tri hodiny.
B‘: Koncert potrvá .

C: Na turnaji nás bude aspoň desať.
C‘: Na turnaji nás bude .

D: Každé prvočíslo je nepárne.
D‘:

E: Andrej na súťaži Matematický klokan vypracoval všetky zadané úlohy.
E‘: Andrej na súťaži Matematický klokan .

F: Aspoň osem žiakov z našej triedy získalo na písomnej práci plný počet bodov.
F‘: z našej triedy získalo na písomnej práci plný počet bodov.

Skóre =

Správne odpovede:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.