Graf lineárnej funkcie – Pavúk, pavúk, chyť si mušky

Na precvičenie zostrojenia grafu lineárnej funkcie je vhodnou hra „Pavúk, pavúk, chyť si mušky do siete!“, pri ktorej môžu súťažiť žiaci individuálne alebo v skupinách (napr. po 3 žiakoch).

Časová náročnosť:

10 – 15 minút

Príprava:

 • Vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny)
 • Vytlačený pracovný list s riešením

Priebeh aktivity:

 • Rozdelíme žiakov do skupín;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • každá skupina dostane pracovný list so znázornenou súradnicovou sústavou a zápismi rôznych lineárnych funkcií
  • v súradnicovej sústave sú znázornené malé mušky, ktoré je potrebné chytiť do siete – chytená muška je uzatvorená v n-uholníku, ktorého strany tvoria časti grafov jednotlivých lineárnych funkcií v súradnicovej sústave (ukážka chytenej mušky je na pracovnom liste);
  • úlohou žiakov v skupine je postupne znázorniť v danej súradnicovej sústave grafy všetkých lineárnych funkcií v časovom limite 10 minút a chytiť tak do siete čo najviac mušiek
  • víťazí skupina, ktorá bude mať najviac chytených mušiek
  • odmenou pre víťaznú skupinu môžu byť „malé jednotky“ alebo 3 body za každú správne chytenú mušku
 • Po skončení časového limitu učiteľ skontroluje správnosť jednotlivých riešení a pridelí body alebo malé jednotky víťaznej skupine;

Ďalšie tipy:

 • Mne osobne sa osvedčilo bodovanie za chytené mušky pre všetky skupiny, čím boli žiaci motivovaní aj pri ďalších aktivitách. Nikto tak „neobišiel naprázdno“.

Zmenšená ukážka nevypracovaného pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.