Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Graf lineárnej funkcie – Pavúk, pavúk, chyť si mušky

Na precvičenie zostrojenia grafu lineárnej funkcie je vhodnou hra „Pavúk, pavúk, chyť si mušky do siete!“, pri ktorej môžu súťažiť žiaci individuálne alebo v skupinách (napr. po 3 žiakoch).

Časová náročnosť:

10 – 15 minút

Príprava:

 • Vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny)
 • Vytlačený pracovný list s riešením

Priebeh aktivity:

 • Rozdelíme žiakov do skupín;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • každá skupina dostane pracovný list so znázornenou súradnicovou sústavou a zápismi rôznych lineárnych funkcií
  • v súradnicovej sústave sú znázornené malé mušky, ktoré je potrebné chytiť do siete – chytená muška je uzatvorená v n-uholníku, ktorého strany tvoria časti grafov jednotlivých lineárnych funkcií v súradnicovej sústave (ukážka chytenej mušky je na pracovnom liste);
  • úlohou žiakov v skupine je postupne znázorniť v danej súradnicovej sústave grafy všetkých lineárnych funkcií v časovom limite 10 minút a chytiť tak do siete čo najviac mušiek
  • víťazí skupina, ktorá bude mať najviac chytených mušiek
  • odmenou pre víťaznú skupinu môžu byť „malé jednotky“ alebo 3 body za každú správne chytenú mušku
 • Po skončení časového limitu učiteľ skontroluje správnosť jednotlivých riešení a pridelí body alebo malé jednotky víťaznej skupine;

Ďalšie tipy:

 • Mne osobne sa osvedčilo bodovanie za chytené mušky pre všetky skupiny, čím boli žiaci motivovaní aj pri ďalších aktivitách. Nikto tak „neobišiel naprázdno“.

Zmenšená ukážka nevypracovaného pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.