Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Čo je diskriminant?

Diskriminant je polynóm, pomocou ktorého vieme vypočítať riešenie kvadratickej rovnice. Iba jednoduchým vypočítaním diskriminantu vieme určiť, či daná kvadratická rovnica má riešenie resp. koľko riešení má. Aby sme porozumeli výpočtu diskriminantu, je potrebné najskôr uviesť základný tvar...Read more

Riešenie kvadratickej rovnice

V predchádzajúcich článkoch sme si ukázali spôsob riešenia kvadratických rovníc, kde chýbal lineárny alebo absolútny člen, prípadne riešenie kvadratickej rovnice v normovanom tvare s využitím Vietovych vzorcov. Čo ale v prípade, ak nemôžeme využiť ani jeden z predchádzajúcich spôsobov? V takom...Read more

Periodické funkcie

Funkciu f nazývame periodická funkcia práve vtedy, keď existuje také reálne číslo p≠0, že pre každé x ∈ D(f) je aj x ± p ∈ D(f) a platí: f(x ± p) = f(x) Číslo p nazývame perióda funkcie f. Vo fyzike sa perióda označuje T. Ak má daná...Read more

Párne a nepárne funkcie

Nech pre funkcie f s definičným oborom D(f)) platí: x ∈ D(f) a zároveň –x ∈ D(f) V takom prípade rozlišujeme dva významné typy funkcií: párnu funkciu a nepárnu funkciu. Párna funkcia: Funkciu f nazývame párnou práve vtedy, keď pre každé x∈D(f) platí: f(-x) = f(x) Príklad 1: Ktoré z daných...Read more

Rovnosť funkcií

O dvoch funkciách f a g hovoríme, že sú si rovné práve vtedy, keď definičný obor funkcie f a definičný obor funkcie g sú tie isté množiny a pre každé x∈D(f) platí: f(x)=g(x). Rovnosť dvoch funkcií f a g zapisujeme: f = g O funkciách, ktoré nie sú si rovné hovoríme, že sú rôzne aRead more

Vlastnosti funkcií

Pri niektorých funkciách môžeme hovoriť, že majú určité spoločné vlastnosti a podľa týchto vlastností ich aj nazývame. Na základe týchto vlastností teda hovoríme o párnych a nepárnych funkciách periodických funkciách funkciách, ktoré sú zdola alebo zhora ohraničené extrémoch funkcií –...Read more