Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011 Príklad č. 1 Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. Riešenie: Postupne zapisujeme podľa zadania: Nájdite číslo …… x ktoré po vydelení číslom 12 …… x : 12 dáva …

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2013

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2013 Príklad č. 1 Riešenie: 2*(2)+(-2) = 4-2 = 2 Výsledok: 2 Príklad č. 2 Riešenie: 4y + 4 – 10y = 30 – y -6y + 4 = 30 – y /+y -4 -5y = …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2014

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2014 Príklad č. 1 Určte číslo, ktoré je riešením rovnice 333 – 33 ⋅ x = 3. Riešenie: 333 – 33 ⋅ x = 3 /-333 -33x = -330 /:(-33) x = 10 Výsledok: 10 Príklad …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2015

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015
Príklad č. 1
Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

Riešenie:
- najskôr je potrebné nájsť spoločného menovateľa, čiže najmenší spoločný násobok čísel 4, 2, 6;
n(2, 4, 6) = 12; ..... Čítať viac...

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Vyriešený test z Testovania 9 – T9-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2016
Príklad č. 1
Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?
Riešenie:
40 l  ........... 61,40 €
8 l .............. x €
ide o priamu úmernosť, preto ... čítať viac...

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Výrokové formy, kvantifikované výroky

Neriešené príklady Príklad 1: Ktoré z daných slovných výrazov predstavujú výrokové formy. 2x – 3y ≤ 5; x, y ∈ R. Človek a je otcom človeka b (a, b ∈ U). Číslo x je deliteľné číslom 7 (x ∈ N). Obsah obdĺžnika s dĺžkami strán x, y je väčší ako obsah štvorca so stranou x …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Výrokové formy, kvantifikované výroky

Výroková forma je výraz obsahujúci premenné, po dosadení ktorých sa z neho stane výrok. Príkladom výrokovej formy je x2–2x>0. Všimnite si, že výroková forma sama o sebe nie je výrok (nemá zmysel uvažovať, či je platná alebo nie), až po vhodnom dosadení za premenné, napr. 22-2·2>0, z nej vzniká výrok. Podobne ako vytvárame zložené výroky, …

Výroková formula

Neriešené príklady Príklad 1: Určte pravdivostné hodnoty zložených výrokov: (A ∧ B)‘ ∨ (A ⇒ B) (A ⇒ B) ∧ (A ⇔ B)‘ (A‘ ∨ B‘) ⇔ (A ∧ B) ((A ∨ B) ⇔ (A‘ ∨ B‘))‘ (A ∧ B) ∨ (A ⇒ B) (A ⇔ B) ∧ (A ⇒ B) (A‘ ⇒ B) ∨ …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Výpočet neurčitých integrálov pomocou základných integračných vzorcov

Pri výpočte nasledovných neurčitých integrálov budeme využívať iba základné vzorce na integrovanie, ktoré nájdete v článku Základné integračné vzorce a pravidlá. Príklad č. 1 Integrál rozdelíme na 3, pričom čísla 3 a 5 vyjmeme pred čiastkové integrály. Následne využijeme základný vzorec č. 1. Upravíme na zlomky v základnom tvare. Príklad č. 2 Integrál rozdelíme na 3, pričom prvé dva …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Integrály – vzorce a ukážkové príklady

Základné integračné vzorce a pravidlá pre výpočet primitívnych funkcií – integrálov Integrovanie súčtu (rozdielu) funkcií Ukážkový príklad: Integrovanie súčinu konštanty a funkcie Ukážkový príklad: Základné vzorce: Ukážkový príklad: Ukážkový príklad: Ukážkový príklad: Ukážkový príklad:...

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Trojuholníková nerovnosť. Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu). Zhodnosť trojuholníkov (sss, sus, usu). Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. Výška …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Testy z minulých rokov – maturita

Základné informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Maturita 2018 – Základné informácie. Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018 z matematiky je 15. marec 2018 (štvrtok). Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturity v škol. roku 2017/2018 je zverejnená na stránkach www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/specifikacia_testov_ec_a_pfic_ms_2018/Specifikacia_testu_MAT_MS_2018_web.pdf. …

Premenná, výraz, rovnica – Príprava na monitor 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Premenná, výraz, rovnica. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Číselný výraz. Jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici. Výrazy s premennými. Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami – Príprava na Monitor – Testovanie 9 z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné a záporné čísla. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného čísla. Usporiadanie a porovnanie celých a …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Pomer. Priama a nepriama úmernosť – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy. Priama a nepriama úmernosť. Tročlenka. Ku každej téme je pripravených …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Objem a povrch kvádra a kocky – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Objem a povrch kvádra a kocky. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, sieť kvádra a …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Geometria a meranie – Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. Ku každej téme je pripravených niekoľko otázok – príkladov, pri ktorých sa nachádza aj nápoveda, ktorá vám buď priamo pomôže pri riešení alebo vás odkáže na vyriešené príklady a vysvetlenie učiva v rámci nášho webu. Kliknutím na Poznačiť otázku si môžete označiť otázku, ku …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.