Blog

Čo je inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je pedagogický prístup, ktorý sa zameriava na plné začlenenie študentov so všetkými typmi schopností a potrieb do spoločných učebných prostredí. Cieľom je vytvoriť školu, kde každý študent má možnosť účinne sa učiť a rozvíjať svoj potenciál. V inkluzívnom vzdelávaní je dôležitá individualizácia výučby, aby sa zohľadnili rôzne učebné štýly, tempo a schopnosti žiakov.

Inkluzívne vzdelávanie by malo byť súčasťou každého predmetu v škole. Napríklad v matematike môže inkluzívne vzdelávanie zahŕňať používanie rôznorodých učebných materiálov, skupinovú prácu a personalizované plány pre študentov s rôznymi potrebami. Podpora rôznych riešení a vytváranie pozitívneho matematického prostredia sú kľúčovými aspektmi tohto prístupu. V slovenskom jazyku a literatúre môže byť inklúzia viditeľná napríklad v rôznorodom výbere čítania, v podpore rôznych komunikačných štýlov a individuálnej podpore pre študentov so špecifickými potrebami či výzvami. Dôležitým prvkom je aj rôznorodé hodnotenie, ktoré zohľadňuje rôzne formy prejavu vedomostí a zručností.

Základné informácie a potrebné materiály získate na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky https://www.minedu.sk/specialne-a-inkluzivne-vzdelavanie/.

Celkovo inkluzívne vzdelávanie posilňuje hodnoty rozmanitosti a rešpektu v učebných prostrediach, podporuje spoluprácu a individuálny rozvoj. To vedie k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti, kde každý jednotlivec má príležitosť dosiahnuť svoj plný potenciál bez ohľadu na svoje schopnosti či obmedzenia.

Inkluzívne vzdelávanie v matematike môže zahŕňať:

 1. Rôznorodosť učebných materiálov:
  • Používanie vizuálnych pomôcok, modelov a konkrétnych príkladov z reálneho života.
  • Poskytovanie rôznych typov úloh, ktoré podporujú rôzne učebné štýly.
 2. Skupinová práca:
  • Organizovanie skupinových aktivít, kde študenti môžu vzájomne spolupracovať a vzájomne sa učiť.
 3. Personalizované plány:
  • Vytváranie individualizovaných vyučovacích plánov pre študentov s rôznymi potrebami a schopnosťami.
 4. Podpora rôznych riešení:
  • Umožnenie študentom nájsť viacero riešení pre daný problém a poskytnutie priestoru pre diskusiu o rôznych prístupoch.

Inkluzívne vzdelávanie v slovenskom jazyku a literatúre môže zahŕňať:

 1. Rozmanitý výber čítania:
  • Poskytovanie literárnych diel, ktoré zrkadlia rôznorodé kultúry, skúsenosti a perspektívy.
 2. Podpora rôznych komunikačných štýlov:
  • Využívanie rôznych foriem komunikácie, ako sú písomné eseje, ústne prezentácie, skupinové diskusie atď.
 3. Rôznorodé hodnotenia:
  • Využívanie rôznych spôsobov hodnotenia, ktoré zohľadňujú nielen písomné testy, ale aj praktické ukážky, projekty a ďalšie formy vyjadrenia vedomostí.
 4. Individuálna podpora:
  • Poskytovanie individuálnej podpory pre študentov so špecifickými potrebami.

Viac informácií o inkluzívnom vzdelávaní získate napríklad na webovom portáli Inklukoalície, ktorej poslaním je „spojiť pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len učiteľov), rodiny, odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.