Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Periodické funkcie

Funkciu f nazývame periodická funkcia práve vtedy, keď existuje také reálne číslo p≠0, že pre každé x ∈ D(f) je aj x ± p ∈ D(f) a platí: f(x ± p) = f(x) Číslo p nazývame perióda funkcie f. Vo fyzike sa perióda označuje T. Ak má daná...Read more

Párne a nepárne funkcie

Nech pre funkcie f s definičným oborom D(f)) platí: x ∈ D(f) a zároveň –x ∈ D(f) V takom prípade rozlišujeme dva významné typy funkcií: párnu funkciu a nepárnu funkciu. Párna funkcia: Funkciu f nazývame párnou práve vtedy, keď pre každé x∈D(f) platí: f(-x) = f(x) Príklad 1: Ktoré z daných...Read more

Rovnosť funkcií

O dvoch funkciách f a g hovoríme, že sú si rovné práve vtedy, keď definičný obor funkcie f a definičný obor funkcie g sú tie isté množiny a pre každé x∈D(f) platí: f(x)=g(x). Rovnosť dvoch funkcií f a g zapisujeme: f = g O funkciách, ktoré nie sú si rovné hovoríme, že sú rôzne aRead more

Vlastnosti funkcií

Pri niektorých funkciách môžeme hovoriť, že majú určité spoločné vlastnosti a podľa týchto vlastností ich aj nazývame. Na základe týchto vlastností teda hovoríme o párnych a nepárnych funkciách periodických funkciách funkciách, ktoré sú zdola alebo zhora ohraničené extrémoch funkcií –...Read more

Kvadratická funkcia

Kvadratickou funkciou nazývame každú funkciu f: y = ax2 + bx + c, kde a≠0, a, b, c ∈ R Ak by sme použili koeficienty a = 1, b = c = 0, tak by sme dostali kvadratickú funkciu f: y = x2, ktorá je často nazývaná základná kvadratická funkcia. Neskôr sa k tejto funkciiRead more

Lineárna funkcia

Lineárna funkcia je funkcia daná rovnicou y = ax + b , kde a, b sú reálne čísla. Grafom lineárnej funkcie je priamka alebo jej časť. Na zostrojenie grafu lineárnej funkcie nám stačí poznať súradnice dvoch jej bodov. Príklad 1: Zostrojte graf funkcie y=2x-1. Riešenie: Vhodne...Read more

Funkčná závislosť, funkcia

Funkcia je jeden z najdôležitejších matematických pojmov. Používa sa nielen v matematike, ale aj vo fyzike a ďalších technických a iných oboroch. Fyzikálne zákony sa vyjadrujú vo forme funkčnej závislosti jednej veličiny (tzv. závislá premenná) na druhej veličine (tzv. nezávislá premenná). Často...Read more