sep 262016
 
Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc - pracovné listy

Pri jednokrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím jednej ekvivalentnej operácie. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané na jednokrokové riešenie lineárnych rovníc, pričom jednotlivé pracovné listy sú odlíšené na jednej strane použitým číselným oborom a na strane druhej využívanými ekvivalentnými úpravami. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy na stiahnutie: V nasledovných súboroch sa nachádzajú samostatné pracovné listy [čítať viac…]

sep 072016
 
Rovnice s neznámou v menovateli - Súťaž so stoličkami

Na precvičenie riešenia rovníc s neznámou v menovateli je vhodná aj Súťaž so stoličkami. Výhodou je, že aktívne pracuje celá trieda, vďaka rozdeleniu žiakov do skupín podporuje táto hra na jednej strane vzájomnú spoluprácu žiakov a na strane druhej súťaživosť. Časová náročnosť: 20 – 30 minút Príprava: vytlačená sada úloh s výsledkami pre učiteľa; vytlačené sady kariet [čítať viac…]

sep 072016
 
Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu

Hra Nájdi správnu cestu je špecifická tým, že jej súčasťou je prvok náhody. Žiak si náhodne vyberá príklad a na základe výsledku hľadá cestu do cieľa. Vďaka tomu sa môže stať výhercom súťaže aj slabší žiak, ak sa mu podarí vybrať tie správne príklady. Časová náročnosť: 20 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i [čítať viac…]

sep 062016
 

Didaktická hra Súťaž radov rozvíja schopnosť žiakov počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Tiež rozvíja schopnosť kontrolovať správnosť riešenia úloh a odstraňovať chybovosť. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i pre učiteľa; Priebeh aktivity: jedno družstvo predstavuje jeden rad žiakov v triede; vysvetlíme žiakom pravidlá: pri tabuli sa budú striedať žiaci jednotlivých [čítať viac…]

sep 052016
 
Lineárne rovnice - Štafeta

Tak ako pri riešení iných matematických príkladov, aj pri riešení lineárnych rovníc je dôležité počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Na precvičenie riešenia jednoduchých lineárnych rovníc je vhodná didaktická hra Štafeta, pri ktorej navzájom súťažia družstvá vytvorené z radov žiakov v triede. Časová náročnosť: 5 – 10 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre jednotlivé [čítať viac…]

sep 042016
 
Pytagorova veta - Bingo

Pri preberaní témy Pytagorova veta môžete v rámci vyučovacej hodiny efektívne využiť okrem iných aj didaktickú hru Bingo. Pripravte sa na to, že táto aktivita vám zaberie 30 – 40 minút z vyučovacej hodiny. Pri príprave na vyuč. hodinu: vytlačte si svoj zoznam úloh s výsledkami a pridelenými tajnými číslami; vytlačte pre jednotlivé skupiny sady úloh s tiketom (v [čítať viac…]

aug 232016
 
Prehľad číselných množín

Prirodzené čísla množinu všetkých prirodzených čísel označujeme N; sú to čísla 1, 2, 3, 4, 5, …; je ich nekonečne veľa; Celé čísla množinu všetkých celých čísel označujeme Z; sú to čísla …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …; patria tam teda všetky prirodzené čísla, nula a všetky záporné celé čísla; pri zápise [čítať viac…]

júl 022016
 
Variácie bez opakovania - pre interaktívnu tabuľu FlowWorks

V prípade, ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu so softvérom Flow!Works (softvér si môžete bezplatne stiahnuť na stránke http://qomo.com/Product.aspx?ProductID=45#this), máme pre vás pripravenú interaktívna prezentáciu na tému Variácie bez opakovania. Súčasťou prezentácie sú základné otázky, ktoré si kladieme pri rozhodovaní, či použiť variácie bez opakovania a 2 príklady na využitie variácií bez opakovania, pri ktorých sa požaduje [čítať viac…]

jún 192016
 

Pozn.: Čísla zapisujte bez medzier! 1. Koľko usporiadaných trojíc je možné vytvoriť z 18 rôznych prvkov, ak sa v nich ani jeden prvok neopakuje? 2. Z koľkých prvkov možno vytvoriť 156 variácií 2. triedy bez opakovania prvkov? 3. Koľko zástav pozostávajúcich z 3 rôznych vodorovných farebných pruhov je možné zostaviť z farieb biela, modrá, červená, [čítať viac…]

jún 172016
 

1. príklad: Koľko 5-ciferných čísel môžeme zostaviť z číslic 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ak sa číslica v každom čísle môže opakovať iba raz? 2. príklad: Koľko 3-ciferných čísel môžeme zostaviť z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, ak sa číslica v každom čísle môže opakovať iba raz? 3. príklad: Koľkými [čítať viac…]

jún 152016
 
Variácie bez opakovania

Variácia k-tej triedy z n prvkov množiny M, je každá usporiadaná k-prvková skupina zostavená iba z týchto n prvkov tak, že každý sa v nej nachádza najviac raz. Variácie k-tej triedy z n prvkov označujeme Vk(n) a vypočítame ich podľa nasledovného vzťahu: n! – čítame ako „n faktoriál“ n! = 1 . 2 . 3 … (n – 2) [čítať viac…]

jún 132016
 
Kombinatorické pravidlo súčinu - test

Čo je Kombinatorické pravidlo súčinu Ak z prvkov danej množiny (resp. množín) vytvárame usporiadané k-tice (x1, x2, x3,…, xk) tak, že prvý člen x1 je možné vybrať n1 spôsobmi, druhý člen x2 je možné vybrať po výbere prvého člena n2 spôsobmi atď až po k-ty člen, potom počet všetkých usporiadaných k-tic (x1, x2, x3,…, xk) [čítať viac…]

jún 122016
 

1. príklad Koľko párnych čísel sa nachádza v intervale <10; 89>? 2. príklad Pri vstupe do ambulancie je v hnedom koši 7 červených návlekov na ľavú nohu a 8 modrých návlekov na pravú nohu. Koľko je možností na vytvorenie páru, ktorý bude obsahovať jeden červený a jeden modrý návlek? 3. príklad V triede je 30 [čítať viac…]

jún 112016
 

1. príklad: Andrea si môže obliecť jednu zo siedmych blúzok a jednu z piatich sukní. Koľko možných kombinácií blúzka – sukňa si môže obliecť? Riešenie: Ak označíme blúzky premennými a, b, c, d, e, f, g a sukne premennými o, p, q, r, s. Tak jednotlivé kombinácie blúzka – sukňa môžeme vytvoriť jednoduchým zápisom v tabuľke.

jún 062016
 
Mocninové funkcie so záporným celým mocniteľom

Neriešené príklady: 1. príklad Na obrázku sú znázornené grafy funkcií f, g, h, i. Ktoré z týchto funkcií patria medzi mocninové funkcie s párnym záporným mocniteľom a ktoré medzi mocninové funkcie s nepárnym záporným mocniteľom. 2. príklad Zostrojte graf funkcie y = x-2 a určte jej vlastnosti. 3. príklad Zostrojte graf funkcie y = x-5 [čítať viac…]