nov 142016
 

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Vytvorenie predstavy o veľkých číslach.  Rád číslice v zápise prirodzeného čísla.  Čítanie a [čítať viac…]

nov 042016
 

Ako vydelíme spamäti 72:6? Pozrite sa na nasledujúci postup, pritom nezabudnite, že riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 72 na 2 sčítance … 72 = 60 + 12 potom samostatne vydelíme číslom 6 každý zo sčítancov, teda 60:6=10, 12:6=2 vzniknuté súčiny sčítame … 10+2=12 72:6=12 Postup môžeme zapísať aj [čítať viac…]

nov 022016
 

Nasledovné príklady a výpočty v slovných úlohách riešte spamäti. Pri slovných úlohách si samozrejme môžete robiť zápis :) 1. príklad: Vynásobte spamäti: a) 21·2 = b) 16·5 = c) 17·4 = d) 13·7 = e) 11·9 = 2. príklad: Zuzka chce pre svojich 14 spolužiačok kúpiť kvalitné bonboniéry po 3 eurá za jednu. Koľko peňazí [čítať viac…]

nov 022016
 

Ako vynásobíme spamäti 21·4? Postup je jednoduchý, ale nezabudnite, že celý postup riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 21 na 2 časti … 21 = 20 + 1 potom samostatne vynásobíme číslom 4 každú časť, teda 20·4=80, 1·4=4 výsledky sčítame … 80+4=84 21·4=84 Postup môžeme zapísať aj nasledovne: 21·4=20·4+1·4=80+4=84 Vypočítajte [čítať viac…]

okt 252016
 

V nasledovnom teste si preveríte: určiť funkčné hodnoty; určiť hodnotu premennej x, ak poznáte funkčnú hodnotu; určiť priesečníky grafu lineárnej funkcie so súradnicovými osami; priradiť graf funkcie k jej predpisu; určiť obor hodnôt a definičný obor funkcie; určiť predpis lineárnej funkcie, ak poznáte jej 2 rôzne body;  

okt 122016
 

Na základe informácií na stránke www.nucem.sk Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných [čítať viac…]

okt 122016
 
Vyriešené testy z Testovania deviatakov T9-2014, T9-2015

Rozhodol som sa, že na Pohodovej matematike umožním získať ZADARMO eBook vo formáte pdf s vyriešenými príkladmi z predchádzajúcich monitorov. Aktuálne mám pripravené testy z testovania deviatakov T9-2015 a T9-2014. Získaš ich jednoducho, stačí zadať emailovú adresu, na ktorú ti príslušné pdf súbory pošlem. Ak správu nenájdeš v doručenej pošte, pozri si prosím aj priečinok [čítať viac…]

okt 102016
 
Aj vyhľadávač Bing.com rieši rovnice a kreslí grafy funkcií

Určite mnohí z vás poznajú vyhľadávač Bing.com z dielne Microsoftu. Poznáte aj jeho matematické schopnosti? Že nie? Vyhľadávač Bing pri správnom zápise dokáže riešiť rovnice a načrtávať grafy funkcií. Šikovný nástroj, ktorý sa určite hodí. Veď posúďte! Graf funkcie Riešenie rovnice

okt 052016
 

Ak chceme sčítať napr. dve prirodzené čísla 35 a 40, tak v rovnosti 35 + 40 = 75 nazývame čísla 35, 40 sčítance a číslo 75 je ich súčet. sčítanec + sčítanec = súčet Príklad 1: Sčítajte dané prirodzené čísla: a) 25 + 13 = …… 13 + 25 = …… b) 16 + 12 [čítať viac…]

okt 042016
 

Ako zaokrúhľujeme prirodzené čísla? Na túto otázku dostanete odpoveď v nasledujúcej tabuľke a súvisiacom príklade. Pri zaokrúhľovaní sa riadime vždy podľa číslice nižšieho rádu. Ak je číslica, ktorá rozhoduje ≥5 zaokrúhlime nahor, ak je číslica, ktorá rozhoduje < 5 zaokrúhlime nadol. Pozrite si tabuľku! Ak zaokrúhľujeme na tak rozhodujú Napríklad číslo zaokrúhlime desiatky jednotky 135     [čítať viac…]

okt 032016
 

Ako usporadúvame prirodzené čísla podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie (vzostupne) alebo od najväčšieho po najmenšie (zostupne) si ukážeme na jednoduchom príklade. Príklad: Usporiadajte vzostupne čísla 34, 2354, 12, 87, 234, 324, 543, 876, 24. Riešenie: Najskôr si dané čísla zoradíme pod seba tak, aby boli číslice rovnakého rádu nad sebou. Čiže jednotky nad jednotkami, [čítať viac…]

okt 022016
 

Pamätáte si už, že z dvoch prirodzených čísel je menšie vždy to, ktoré je bližšie k začiatku číselnej osi? Pamätáte.  A ak nie tak sa pozrite opäť na znázorňovanie čísel na číselnej osi (link). A ako zapíšeme skutočnosť, že napr. číslo 2 je menšie ako číslo 5 ? Takto: 2<5 Príklad 1: Janko má menej ako [čítať viac…]

okt 012016
 
Znázorňovanie prirodzených čísel na číselnej osi

Ako môžeme graficky znázorniť prirodzené číslo bez toho, aby sme kreslili stromčeky, domčeky, jabĺčka, guličky, …? Jednoducho, pomocou číselnej osi. Pamätáte si, čo je číselná os? Ako znázorňujeme čísla na číselnej osi? Ak nie, tak si osviežime pamäť obrázkami: počítame po jednotkách počítame po desiatkach počítame po stovkách Pamätajte si: Bod, ktorý je obrazom menšieho [čítať viac…]

sep 292016
 
Viackrokové riešenie lineárnych rovníc - pracovné listy

Pri viackrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím viacerých úprav. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané práve na viackrokové riešenie lineárnych rovníc. Pri riešení jednotlivých rovníc sa žiaci stretnú s odstraňovaním zátvoriek aj zlomkov, s príkladmi jednoduchými aj zložitejšími. Vyberte si pracovný list, ktorý vám vyhovuje. K dispozícii sú samozrejme aj výsledky. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy [čítať viac…]

sep 262016
 
Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc - pracovné listy

Pri jednokrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím jednej ekvivalentnej operácie. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané na jednokrokové riešenie lineárnych rovníc, pričom jednotlivé pracovné listy sú odlíšené na jednej strane použitým číselným oborom a na strane druhej využívanými ekvivalentnými úpravami. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy na stiahnutie: V nasledovných súboroch sa nachádzajú samostatné pracovné listy [čítať viac…]

sep 072016
 
Rovnice s neznámou v menovateli - Súťaž so stoličkami

Na precvičenie riešenia rovníc s neznámou v menovateli je vhodná aj Súťaž so stoličkami. Výhodou je, že aktívne pracuje celá trieda, vďaka rozdeleniu žiakov do skupín podporuje táto hra na jednej strane vzájomnú spoluprácu žiakov a na strane druhej súťaživosť. Časová náročnosť: 20 – 30 minút Príprava: vytlačená sada úloh s výsledkami pre učiteľa; vytlačené sady kariet [čítať viac…]

sep 072016
 
Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu

Hra Nájdi správnu cestu je špecifická tým, že jej súčasťou je prvok náhody. Žiak si náhodne vyberá príklad a na základe výsledku hľadá cestu do cieľa. Vďaka tomu sa môže stať výhercom súťaže aj slabší žiak, ak sa mu podarí vybrať tie správne príklady. Časová náročnosť: 20 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i [čítať viac…]