jún 232017
 
Vyriešený test z matematiky - Testovanie 5 - T5-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2016 Príklad č. 1 Sú dané čísla: 1 839, 1 854, 1 768, 1 847, 1 840. Koľko z týchto čísel je menších ako číslo 1 841? Ich počet napíš číslicou. Riešenie: Riešiť môžeme porovnávaním číslic na jednotlivých pozíciach a postupným vyfarbovaním menších čísel. Najskôr [čítať viac…]

mar 272017
 
Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011 Príklad č. 1 Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. Riešenie: Postupne zapisujeme podľa zadania: Nájdite číslo …… x ktoré po vydelení číslom 12 …… x : 12 dáva [čítať viac…]

mar 222017
 
Vyriešený test z Testovania 9 - T9-2014

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2014 Príklad č. 1 Určte číslo, ktoré je riešením rovnice 333 – 33 ⋅ x = 3. Riešenie: 333 – 33 ⋅ x = 3 /-333 -33x = -330 /:(-33) x = 10 Výsledok: 10 Príklad [čítať viac…]

mar 212017
 
Vyriešený test z Testovania 9 - T9-2015

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015
Príklad č. 1
Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

Riešenie:
– najskôr je potrebné nájsť spoločného menovateľa, čiže najmenší spoločný násobok čísel 4, 2, 6;
n(2, 4, 6) = 12; ….. Čítať viac…

mar 212017
 
Vyriešený test z Testovania 9 - T9-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2016
Príklad č. 1
Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?
Riešenie:
40 l  ……….. 61,40 €
8 l ………….. x €
ide o priamu úmernosť, preto … čítať viac…

mar 182017
 
Výrokové formy, kvantifikované výroky

Neriešené príklady Príklad 1: Ktoré z daných slovných výrazov predstavujú výrokové formy. 2x – 3y ≥ 5; x, y ∈ R. Človek a je otcom človeka b (a, b ∈ U). Číslo x je deliteľné číslom 7 (x ∈ N). Obsah obdĺžnika s dĺžkami strán x, y je väčší ako obsah štvorca so stranou x [čítať viac…]

mar 182017
 

Výroková forma je výraz obsahujúci premenné, po dosadení ktorých sa z neho stane výrok. Príkladom výrokovej formy je x2–2x>0. Všimnite si, že výroková forma sama o sebe nie je výrok (nemá zmysel uvažovať, či je platná alebo nie), až po vhodnom dosadení za premenné, napr. 22-2·2>0, z nej vzniká výrok. Podobne ako vytvárame zložené výroky, [čítať viac…]

mar 162017
 
Výpočet neurčitých integrálov pomocou základných integračných vzorcov

Pri výpočte nasledovných neurčitých integrálov budeme využívať iba základné vzorce na integrovanie, ktoré nájdete v článku Základné integračné vzorce a pravidlá. Príklad č. 1 Integrál rozdelíme na 3, pričom čísla 3 a 5 vyjmeme pred čiastkové integrály. Následne využijeme základný vzorec č. 1. Upravíme na zlomky v základnom tvare. Príklad č. 2 Integrál rozdelíme na 3, pričom prvé dva [čítať viac…]

mar 152017
 
Integrály - vzorce a ukážkové príklady

Základné integračné vzorce a pravidlá pre výpočet primitívnych funkcií – integrálov Integrovanie súčtu (rozdielu) funkcií Ukážkový príklad: Integrovanie súčinu konštanty a funkcie Ukážkový príklad: Základné vzorce: Ukážkový príklad: Ukážkový príklad: Ukážkový príklad: Ukážkový príklad: Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie ste členom? Pridajte sa k nám

mar 092017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Trojuholníková nerovnosť. Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu). Zhodnosť trojuholníkov (sss, sus, usu). Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. Výška [čítať viac…]

mar 012017
 

V blízkej dobe začnem s vytváraním testov z matematiky pre maturantov. Zatiaľ vám uvediem aspoň niekoľko linkov na testy z minulých rokov. Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturity v škol. roku 2016/2017 je zverejnená na stránkach nucem.sk. Test bude samozrejme vychádzať z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky. Test Kľúč [čítať viac…]

feb 222017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Premenná, výraz, rovnica. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Číselný výraz. Jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici. Výrazy s premennými. Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov [čítať viac…]

feb 152017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné a záporné čísla. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného čísla. Usporiadanie a porovnanie celých a [čítať viac…]

jan 312017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy. Priama a nepriama úmernosť. Tročlenka. Ku každej téme je pripravených [čítať viac…]