Násobenie spamäti v obore do 100 – príklady

Nasledovné príklady a výpočty v slovných úlohách riešte spamäti. Pri slovných úlohách si samozrejme môžete robiť zápis :) 1. príklad: Vynásobte spamäti: a) 21·2 = b) 16·5 = c) 17·4 = d) 13·7 = e) 11·9 = 2. príklad: Zuzka chce pre svojich 14 spolužiačok kúpiť kvalitné bonboniéry po 3 eurá za jednu. Koľko peňazí …

Násobenie spamäti v obore do 100

Ako vynásobíme spamäti 21·4? Postup je jednoduchý, ale nezabudnite, že celý postup riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 21 na 2 časti … 21 = 20 + 1 potom samostatne vynásobíme číslom 4 každú časť, teda 20·4=80, 1·4=4 výsledky sčítame … 80+4=84 21·4=84 Postup môžeme zapísať aj nasledovne: 21·4=20·4+1·4=80+4=84 Vypočítajte …

Lineárna funkcia – test

V nasledovnom teste si preveríte: určiť funkčné hodnoty; určiť hodnotu premennej x, ak poznáte funkčnú hodnotu; určiť priesečníky grafu lineárnej funkcie so súradnicovými osami; priradiť graf funkcie k jej predpisu; určiť obor hodnôt a definičný obor funkcie; určiť predpis lineárnej funkcie, ak poznáte jej 2 rôzne body;   1. Určte funkčné hodnoty pre dané hodnoty …

Vyriešené testy z Testovania deviatakov T9-2011, T9-2013, T9-2014, T9-2015, T9-2016, T9-2017

Rozhodol som sa, že na Pohodovej matematike zverejním pre registrovaných členov vyriešené príklady z predchádzajúcich Testovaní 9. Aktuálne mám pripravené testy z testovania deviatakov T9-2016, T9-2015, T9-2014 a T9-2013. Podrobne vyriešený test T9-2017 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-roku-2017.html Podrobne vyriešený test T9-2016 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2016.html Podrobne vyriešený test T9-2015 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2015.html Podrobne vyriešený test T9-2014 – https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-testovania-9-t9-2014.html Podrobne vyriešený …

Zaokrúhľovanie prirodzených čísel

Ako zaokrúhľujeme prirodzené čísla? Na túto otázku dostanete odpoveď v nasledujúcej tabuľke a súvisiacom príklade. Pri zaokrúhľovaní sa riadime vždy podľa číslice nižšieho rádu. Ak je číslica, ktorá rozhoduje ?5 zaokrúhlime nahor, ak je číslica, ktorá rozhoduje < 5 zaokrúhlime nadol. Pozrite si tabuľku! Ak zaokrúhľujeme na tak rozhodujú Napríklad číslo zaokrúhlime desiatky jednotky 135     …

Usporiadanie prirodzených čísel

Ako usporadúvame prirodzené čísla podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie (vzostupne) alebo od najväčšieho po najmenšie (zostupne) si ukážeme na jednoduchom príklade. Príklad: Usporiadajte vzostupne čísla 34, 2354, 12, 87, 234, 324, 543, 876, 24. Riešenie: Najskôr si dané čísla zoradíme pod seba tak, aby boli číslice rovnakého rádu nad sebou. Čiže jednotky nad jednotkami, …

Znázorňovanie prirodzených čísel na číselnej osi

Ako môžeme graficky znázorniť prirodzené číslo bez toho, aby sme kreslili stromčeky, domčeky, jabĺčka, guličky, …? Jednoducho, pomocou číselnej osi. Pamätáte si, čo je číselná os? Ako znázorňujeme čísla na číselnej osi? Ak nie, tak si osviežime pamäť obrázkami: počítame po jednotkách počítame po desiatkach počítame po stovkách Pamätajte si: Bod, ktorý je obrazom menšieho …

Viackrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy

Pri viackrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím viacerých úprav. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané práve na viackrokové riešenie lineárnych rovníc. Pri riešení jednotlivých rovníc sa žiaci stretnú s odstraňovaním zátvoriek aj zlomkov, s príkladmi jednoduchými aj zložitejšími. Vyberte si pracovný list, ktorý vám vyhovuje. K dispozícii sú samozrejme aj výsledky. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy

Pri jednokrokovom riešení lineárnych rovníc osamostatníme premennú využitím jednej ekvivalentnej operácie. Nižšie nájdete pracovné listy zamerané na jednokrokové riešenie lineárnych rovníc, pričom jednotlivé pracovné listy sú odlíšené na jednej strane použitým číselným oborom a na strane druhej využívanými ekvivalentnými úpravami. Ukážka pracovného listu: Pracovné listy na stiahnutie: V nasledovných súboroch sa nachádzajú samostatné pracovné listy …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Rovnice s neznámou v menovateli – Súťaž so stoličkami

Na precvičenie riešenia rovníc s neznámou v menovateli je vhodná aj Súťaž so stoličkami. Výhodou je, že aktívne pracuje celá trieda, vďaka rozdeleniu žiakov do skupín podporuje táto hra na jednej strane vzájomnú spoluprácu žiakov a na strane druhej súťaživosť. Časová náročnosť: 20 – 30 minút Príprava: vytlačená sada úloh s výsledkami pre učiteľa; vytlačené sady kariet …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu

Hra Nájdi správnu cestu je špecifická tým, že jej súčasťou je prvok náhody. Žiak si náhodne vyberá príklad a na základe výsledku hľadá cestu do cieľa. Vďaka tomu sa môže stať výhercom súťaže aj slabší žiak, ak sa mu podarí vybrať tie správne príklady. Časová náročnosť: 20 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Slovné úlohy vedúce k riešeniu lineárnych rovníc – Súťaž radov

Didaktická hra Súťaž radov rozvíja schopnosť žiakov počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Tiež rozvíja schopnosť kontrolovať správnosť riešenia úloh a odstraňovať chybovosť. Časová náročnosť: 30 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre žiakov i pre učiteľa; Priebeh aktivity: jedno družstvo predstavuje jeden rad žiakov v triede; vysvetlíme žiakom pravidlá: pri tabuli sa budú striedať žiaci jednotlivých …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Lineárne rovnice – Štafeta

Tak ako pri riešení iných matematických príkladov, aj pri riešení lineárnych rovníc je dôležité počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Na precvičenie riešenia jednoduchých lineárnych rovníc je vhodná didaktická hra Štafeta, pri ktorej navzájom súťažia družstvá vytvorené z radov žiakov v triede. Časová náročnosť: 5 – 10 minút Príprava: vytlačené sady úloh pre jednotlivé …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.

Pytagorova veta – Bingo

Pri preberaní témy Pytagorova veta môžete v rámci vyučovacej hodiny efektívne využiť okrem iných aj didaktickú hru Bingo. Pripravte sa na to, že táto aktivita vám zaberie 30 – 40 minút z vyučovacej hodiny. Pri príprave na vyuč. hodinu: vytlačte si svoj zoznam úloh s výsledkami a pridelenými tajnými číslami; vytlačte pre jednotlivé skupiny sady úloh s tiketom (v …

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.