Úpravy algebraických výrazov

Úpravou algebraického výrazu rozumieme nahradenie daného výrazu iným výrazom, ktorý sa mu rovná v spoločnom definičnom obore premenných. Tento definičný obor určíme z podmienok, za ktorých má daný výraz i jeho riešenie zmysel. Pri úpravách sa často vyžaduje úprava výrazu na súčin, zjednodušenie výrazu, odstránenie odmocniny z menovateľa, … Pri úpravách racionálnych lomených výrazov používame …

Výpočet hodnoty výrazu

Výpočet hodnoty algebraického výrazu pre dané hodnoty premenných vykonáme dosadením daných hodnôt premenných za jednotlivé premenné a určením hodnoty takto vzniknutého číselného výrazu. Príklad 1: Vypočítaj hodnotu daných algebraických výrazov pre dané hodnoty premenných:a) V(x)= pre x=3; b) V(a)=3∙(2x–8) pre a=7;2,5 Riešenie: a) V(3)=     V( )= b) V(7)=3∙(2∙7–8)=…=18;    V(2,5) = 3∙(2∙2,5 – 8) = … = …

Výraz, definičný obor výrazu

Počtový výraz je matematický zápis, ktorým vyjadrujeme počtové operácie s číslami a poradie v akom majú byť prevedené. Napr.: (2∙(5–1,76)+5):0,4. Algebraický výraz je počtový výraz, ktorý obsahuje číselné premenné a vyjadruje k nim základné počtové operácie alebo k nim inverzné počtové operácie, umocňovanie resp. odmocňovanie. Racionálny algebraický výraz neobsahuje odmocniny, napr. Iracionálny algebraický výraz obsahuje …