Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Výpočet hodnoty výrazu

Výpočet hodnoty algebraického výrazu pre dané hodnoty premenných vykonáme dosadením daných hodnôt premenných za jednotlivé premenné a určením hodnoty takto vzniknutého číselného výrazu. Príklad 1: Vypočítaj hodnotu daných algebraických výrazov pre dané hodnoty premenných:a) V(x)= pre x=3; b)...Read more

Výraz, definičný obor výrazu

Počtový výraz je matematický zápis, ktorým vyjadrujeme počtové operácie s číslami a poradie v akom majú byť prevedené. Napr.: (2∙(5–1,76)+5):0,4. Algebraický výraz je počtový výraz, ktorý obsahuje číselné premenné a vyjadruje k nim základné počtové operácie alebo k nim inverzné počtové operácie...Read more