Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Tvorba testov a autotestov v prostredí Microsoft Excel

Microsoft Excel ponúka veľké množstvo nástrojov, ktoré je možné efektívne využiť pri vyučovaní matematiky. Vytvorili sme v ňom skupiny autotestov a testov: Úlohy 1, Úlohy 2 a Úlohy 3. Rozdelenie je na základe technického spracovania a použitia
rôznych funkcií.

Pre zatraktívnenie testov a autotestov, deti nakreslili obrázky, ktoré sú použité v práci.

Úlohy1: Násobenie čísel, Prirodzene čísla sú vytvorené v prostredí
Microsoft Excel. Pre vypracovanie autotestov sme použili prepínacie políčko ( Obr. 1), ktoré umožňuje prepínanie v jednotlivých listoch testu.

Obr. 1

Obrázok 1

Na Liste1 sa nachádza ZADANIE ÚLOH a na Liste2 – HODNOTENIE je zobrazené vyhodnotenie práce žiaka. Vyhodnotenie môže byť slovné, bodové, grafické alebo kombinované, spracované formou tabuľky. Výhodou využitia prepínacieho políčka je, že riešenie sa dá
zobraziť na inom liste ako zadanie. Žiaci majú na výber vždy iba dve možnosti. Na List 3 sme vložili ZAUJÍMAVOSTI, kde sa žiaci môžu dozvedieť rôzne údaje a informácie z histórie aj súčasnosti. Zaujímavosti nemusia využiť všetci žiaci. Každý zo žiakov
má iné tempo práce a ak im ostane čas, môžu ho zmysluplne využiť. Prepínacie políčka sú vhodné aj pri vytváraní testov, kde uľahčujú kontrolu vyučujúcemu.

Ako príklad uvádzame úlohu Násobenie čísel. Pomocou autotestu je možné zistiť, ako žiaci zvládli pochopenie základných pojmov učiva. Autotest je spracovaný pomocou prepínacích políčok, v ktorých musia jednoznačne určiť správnu odpoveď. Túto úlohu
sme zvolili práve preto, lebo žiakom robí problém naučiť sa správne matematicky vyjadrovať. Osvojenie si základných matematických pojmov je pre niektoré deti veľký problém. Ak si zaužívajú správne matematické pojmy v nižších ročníkoch, budú mať menej
problémov pri vyjadrovaní matematických úloh, matematizácii slovných úloh, pri pochopení učiva vo vyšších ročníkoch. Úlohy sú doplnené o obrázok, textové pole, ktoré ich upozorní na zložitejšiu otázku. Na konci je napísaný odkaz, ktorý im dáva možnosť
zistiť, kde majú hľadať správne riešenie.

Obr. 2

Obrázok 2

Žiaci nie sú známkovaní, hodnotenie je zobrazené na Liste2 – HODNOTENIE ( Obr. 2 ). Za každú správnu odpoveď je pomocou funkcie pridelený jeden bod. Na základe automatického sčítania bodov žiaci získajú celkový počet bodov. Tí, ktorí majú rýchlejšie pracovné
tempo, si môžu pozrieť List 3 s názvom ZAUJÍMAVOSTI (Obr. 3).

Obr. 3

Obrázok 3

Žiaci pracujú bez stresu zo známkovania, môžu nadobudnúť istotu a „matematické sebavedomie“.

Úlohy sa dajú zostaviť aj ako testy, čo umožňujú prepínacie políčka. Veľmi jednoduché je spracovanie a spočítanie bodov pomocou využitia funkcií.

Vypracovanie Úloh2: Jednotky hmotnosti, Obvod a obsah, Premeny jednotiek dĺžky, Zlomky1, Zlomky2 je riešené podobným spôsobom, ale je v nich použité začiarkovacie políčko ( Obr. 4 ). Na mieste „kliknutia“ sa zobrazí znak riešenia. Nevýhodou je, že žiaci teoreticky môžu označiť aj viaceré odpovede. Práve preto je vždy v zadaní podmienka,
aby označovali vždy iba jednu odpoveď.

Obr. 4

Obrázok 4

Keďže cieľom nebude známkovanie – klasifikácia, ale aktivita, vyvolanie záujmu pracovať a samostatnosť pri riešení, na tvorbu autotestov je aj tento spôsob práce vhodný. Žiaci sami zhodnotia úspešnosť svojej práce. K tomu im pomôže List2 – HODNOTENIE
( Obr. 5 ), kde sa nachádza tabuľka, prípadne graf, v ktorom zistia správnosť odpovedí.

Obr. 5

Obrázok 5

Snažili sme sa začleniť grafické hodnotenie, aby sa s ním žiaci stretávali čo najčastejšie. Je dobré, keď žiaci začínajú pracovať s grafmi už v tomto ročníku. V učive sa s nimi stretnú neskôr, ale v iných predmetoch už s nimi pracujú, napríklad vo fyzike.
Interpretáciu grafického hodnotenia je možné porovnať s bodovým hodnotením v tabuľke. Ak nie sú s výsledkom svojej práce spokojní, môžu si riešenie znova zopakovať.

Úlohy 3: Znamienkove pravidlá, Rovnobežnosť, Slovne úlohy, Uhol a jeho veľkosť sú príkladom, ako môžeme kombinovať rôzne funkcie, nástroje, ktoré ponúka Microsoft Excel.

Úloha Znamienkove pravidlá ( Obr. 6 ) je zameraná na sčítanie a odčítanie kladných a záporných čísel, osvojenie si dôležitých pojmov. Toto učivo treba neustále opakovať a precvičovať. Preto je potrebné niektoré hodiny zamerané na precvičovanie
prebraného učiva spestriť a oživiť, aby žiaci nestratili záujem.

Obr. 6

Obrázok 6

Úloha je rozdelená na dve časti: Znamienkove pravidlá a Úlohy, na listoch 1 a 2. Na treťom liste je zobrazené bodové hodnotenie. Žiaci po prečítaní úlohy môžu úlohu riešiť v ľubovoľnom poradí. V časti Znamienkove pravidlá spamäti vypočítajú príklad a
výsledok napíšu do vyznačeného políčka. Ak príklad vypočítajú správne, je im pridelený 1 bod. Pri nesprávnom výsledku ostáva nulová hodnota bodu. Potom si spočítajú body, maximálny počet bodov je zobrazený na tom istom pracovnom liste. V druhej časti
úlohy majú rozhodnúť o správnosti, respektíve nesprávnosti rovnosti. Pomocou prepínacieho políčka zvolia správnu odpoveď. Nachádza sa tam aj neutrálne políčko, kde je prepínač v aktívnej polohe. To znamená, že ak žiak nevypracuje, alebo nesprávne
odpovie na úlohu, bude zobrazené hodnotenie ZLE. Hodnotenie sa zmení na DOBRE, ak žiak označí správne políčko(Obr.6).

V časti Úlohy je 7 úloh zameraných na opačné čísla, absolútnu hodnotu čísel, usporiadanie čísel, násobenie a delenie čísel. Každá úloha obsahuje niekoľko príkladov na precvičenie daného učiva ( Obr. 7). Využité sú funkcie If a v hodnotení Suma.

Obr.7

Obrázok 7

Typy takýchto úloh je možné riešiť samostatne, ale aj vo dvojiciach, vzhľadom na podmienky a technické možnosti jednotlivých učební.

Primeraná časová náročnosť prípravy na vyučovaciu hodinu je rozhodujúca pre mnohých pedagógov, ktorí sa rozhodnú začleniť PC do vyučovacieho procesu. Získajú prostriedok, ktorý im uľahčí prácu na vyučovaní. Vhodne zostavené testy a autotesty sa dajú použiť
vo vyučovacom procese aj po viacerých rokoch. Dajú sa aktualizovať a doplniť. Použitie počítačov môže zefektívniť a urýchliť proces učenia. Hlavný dôraz sa kladie na individuálny rozvoj každého žiaka pri aplikovaní rôznych postupov a metód.

Súbory na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.