Výroky a hypotézy, množiny a množinové operácie

Neriešené príklady: Príklad 1: Určte všetky podmnožiny A, B množiny Z = {0, 1, 2, 3}, pre ktoré platí: {1,3}∩A = {}; {1,2} – B = {1}  Príklad 2: Určte pravdivostnú hodnotu výrokovej formuly (A∨B)⇔[(A∧B)⇒(B∨C)]⇒(A∨C), keď výrok B je pravdivý a výroky B, C sú nepravdivé. Príklad 3: Je nasledovná výroková formula kontradikciou? [A∧(B⇒C)‘]⇔[B’∧(A⇔C)] Príklad …

Počtové výkony s racionálnymi číslami – príklady

Neriešené príklady Príklad 1: Sčítajte a výsledok v prípade potreby zaokrúhlite na dve desatinné miesta: (Namiesto desatinnej čiarky napíšte vždy vo výsledku bodku; i v zadaní bodka znamená desatinnú čiarku) a) (-17)+(-572)+(-214) = b) (-76)+(+373)+(-95) = c) (-818)+(+373) = d) 17+(-2681)+(-373) = e) 71+(-67)+(-77)+(-55) = f) (+7.13)+(-1609)+(+495.83)+(-182)+(-53) = Skontroluj Správne riešenie Príklad 2: Vynásobte a …