Kolmý 3-boký hranol – vzorce

Kolmý 3-boký hranol je priestorový útvar s trojuholníkovou podstavou, pre ktorý platí:

  • podstava je trojuholník;
  • bočné steny sú kolmé na podstavu;
  • bočné steny majú tvar štvorca alebo obdĺžnika;
  • bočné steny hranola tvoria plášť;
  • vzdialenosti podstáv hovoríme výška;

Popis trojbokého kolmého hranola:

trojboky-kolmy-hranol

S – povrch hranola, V – objem hranola, Sp – obsah podstavy, Spl – obsah plášťa, a, b, c – hrany podstavy, v – výška hranola, o – obvod podstavy

Objem 3-bokého hranola:

V = Sp . v, pričom na výpočet obsahu podstavu využijeme vzťahy pre výpočet obsahu trojuholníka.

Vzťahy na výpočet obsahu trojuholníka nájdete na stránke https://pohodovamatematika.sk/trojuholniky-vzorce.

Povrch 3-bokého hranola:

S = 2 . Sp + Spl

Obsah plášťa vypočítame nasledovne: Spl = o . v, kde o je obvod podstavy a v je výška hranola.

 

Vzorový príklad:

Vypočítajte objem a povrch hranola s výškou 8 cm a podstavou v tvare trojuholníka so stranami 6 cm, 8 cm a 9 cm.

Riešenie:

trojboky-kolmy-hranol-2

a = 6 cm
b = 8 cm
c = 9 cm
v = 8 cm
V = ? cm3
S = ? cm2

V = Sp . v

Na výpočet Sp využijeme Herónov vzorec, keďže ide o všeobecný trojuholník.

Najskôr vypočítame obvod trojuholníka: o = a + b + c = 6 + 8 + 9 = 23

Následne polovičný obvod: s = o : 2 = 11,5

A samotný obsah podstavy:

obsah-podstavy-1

Zostáva už len vypočítať objem hranola:

V = 23,5253 . 8 = 188,2024 cm3

S = 2 . Sp + Spl

S = 2 . 23,5253 + o . v = 47,0506 + (6 + 8 + 9) . 8
= 47,0506 + 184 = 231,0506 cm2

 

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.