Percentový počet

Percento – označujeme 1% – je jedna stotina celku (základu). Základ (z) je jeden celok, ktorý predstavuje vždy 100%. Percentová časť (č) je časť celku, ktorá je vyjadrená v rovnakých jednotkách ako základ. Počet percent (p) je časť celku vyjadrená v percentách. Z mojich skúseností žiaci najčastejšie využívajú pri príkladoch výpočet prostredníctvom trojčlenky alebo pomocou …

Vlastnosti počtových výkonov

Komutatívnosť sčítania Komutatívny zákon o sčítaní hovorí: Veľkosť súčtu nezávisí od poradia sčítancov. Často sa používa aj pri počítaní spamäti. Napr. 14 + 9 + 6 = 14 + 6 + 9 = 29 Asociatívnosť sčítania Asociatívny zákon o sčítaní hovorí: Súčet čísel sa nezmení, keď združujeme sčítance do skupín a súčty týchto skupín následne sčítame. Napr. 12 …

Racionálne čísla

Rovnosť zlomkov Dva zlomky a/b a  b/d, kde b ≠ 0, d ≠ 0, sa rovnajú práve vtedy, keď ad = bd. Rozširovanie zlomkov Zlomok rozšírime nenulovým číslom c tak, že číslom c násobíme čitateľa i menovateľa daného zlomku. kde b ≠ 0, c ≠ 0. Krátenie zlomkov Zlomok krátime nenulovým číslom d tak, že číslom c delíme čitateľa …