Vlastnosti počtových výkonov

Komutatívnosť sčítania

Komutatívny zákon o sčítaní hovorí: Veľkosť súčtu nezávisí od poradia sčítancov. Často sa používa aj pri počítaní spamäti.

Napr. 14 + 9 + 6 = 14 + 6 + 9 = 29

Asociatívnosť sčítania

Asociatívny zákon o sčítaní hovorí: Súčet čísel sa nezmení, keď združujeme sčítance do skupín a súčty týchto skupín následne sčítame.

Napr. 12 + 9 + 8 + 21 = (12 + 8) + (9 + 21) = 20 + 30 = 50

Komutatívnosť súčinu

Komutatívny zákon o zámene činiteľov hovorí: Veľkosť súčinu nezávisí od poradia činiteľov. Často sa používa pri písomnom násobení málociferného čísla mnohociferným.

Napr.:
12 . 2345 = 2345 . 12

Asociatívnosť súčinu

Asociatívny zákon o združovaní činiteľov hovorí: Súčin sa nezmení, keď združujeme činitele do skupín a súčiny týchto skupín následne vynásobíme.

Napr.:
5 . 7 . 8 . 9 = (5 . 8) . (7 . 9) = 40 . 63 = 2520

Distributívny zákon

Zákon o roznásobení súčtu a rozdielu hovorí: Súčet dvoch a viacerých čísel možno násobiť daným číslom tak, že týmto číslom násobíme každého sčítanca a súčiny sčítame.

Napr.:
3 . (12 + 7) = 3 . 12 + 3 . 7 = 36 + 21 = 57
3 . (13 – 5) = 3 . 13 – 3 . 5 = 39 – 15 = 24

Zákon o delení súčtu a rozdielu iným číslom hovorí: Súčet dvoch a viacerých čísel možno deliť daným číslom tak, že týmto číslom delíme každého sčítanca a podiely sčítame.

Napr.:
(22 + 70) : 2 = 22 : 2 + 70 : 2 = 11 + 35 = 46
(36 – 12) : 3 = 36 : 3 – 12 : 3 = 12 – 4 = 8

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.