Príprava na Testovanie 5 z matematikyTestovanie 5

Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2016

Príklad č. 1

Sú dané čísla: 1 839, 1 854, 1 768, 1 847, 1 840.
Koľko z týchto čísel je menších ako číslo 1 841? Ich počet napíš číslicou.

Riešenie:

Riešiť môžeme porovnávaním číslic na jednotlivých pozíciach a postupným vyfarbovaním menších čísel.
Najskôr si čísla zapíšeme pod sebou, pričom číslo 1 841, s ktorým ideme porovnávať napíšeme prvé.
Potom postupne porovnávame s prvým číslom.

Tisícky – všetky rovnaké, nevyfarbím nič.
Stovky – 7 < 8 … vyfarbím číslo 1 768 a ďalej si ho nevšímam.
Desiatky – 3 < 4 … vyfarbím číslo 1 839 a ďalej si ho nevšímam.
Jednotky – 0 < 1 … vyfarbím číslo 1 840 a spočítam, koľko čísel som vyfarbil – 3.

Kvôli prehľadnosti je postup na 4 obrázkom, vy si samozrejme čísla zapíšete iba raz :)

Výsledok: Počet čísel menších ako 1 841 je 3.

Príklad č. 2

Dve čísla na číselnej osi sú zakryté štvorcom.
Ktoré zo zakrytých čísel je bližšie k číslu 995? Napíš toto číslo.

Riešenie:

Využijeme „kráčanie“ po číselnej osi a porovnanie „krokov“.

Výsledok: Zo zakrytých čísel je k číslu 995 bližšie číslo 990.

Príklad č. 3

Zaokrúhli číslo 4 635 na desiatky.

Riešenie:

Pri zaokrúhlení na desiatky pozeráme na jednotky. Ak číslica na mieste jednotiek je >=5, tak zaokrúhlime nahor, v opačnom prípade nadol.
4 635 ……. na mieste jednotiek je 5, preto zaokrúhľujeme nahor
4 640

Výsledok: 4 640

Príklad č. 4

Vypočítaj: 8 701 – 349

Riešenie:

Čísla zapíšeme pod sebou a odčítame. Pozrite si nasledovný postup:

Výsledok: 8 352

Príklad č. 5

Pán Novák má na svojom aute najazdených 4 970 km. Počas dovolenky chce najazdiť ďalších 1 364 km. Koľko kilometrov bude mať pán Novák najazdených na svojom aute po návrate z dovolenky spolu?

Riešenie:

Zápis:
má najazdených … 4 970 km
ešte chce najazdiť …. 1 364 km
spolu ……………. ? km
spolu = 4 970 + 1 364 = …

Zapíšeme pod sebou a sčítame:

Výsledok: Pán Novák bude mať na svojom aute po návrate z dovolenky najazdených spolu 6 334 km.

Príklad č. 6

Lucka a Zuzka sa hrali s počítadlom. Každá si vytvorila vlastné číslo tak, že počet jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok v danom čísle znázornila pomocou valčekov nastoknutých na paličkách.
Sčítaj Luckino a Zuzkino číslo. Výsledok zapíš.

Riešenie:

Najskôr pomocou sčítania valčekov určíme jednotlivé čísla.

Teraz čísla sčítame pod sebou:

Výsledok: 9 141

Príklad č. 7

Monika počítala domácu úlohu. V správne vypočítanej úlohe omylom urobila atramentovým perom machuľu. Ktorá číslica je pod machuľou?

Riešenie:

Príklad vypočítame a skryté číslo objavíme :)

Výsledok: Pod machuľou je číslica 2.

Príklad č. 8

V cukrárni predávali domáce čokoládové a karamelové bonbóny. Jeden kilogram (kg) čokoládových bonbónov stál 8€. Jeden kilogram karamelových bonbónov stál 9€. V utorok predali 8 kg čokoládových a 6 kg karamelových bonbónov.
Koľko eur získali v cukrárni za predaj domácich bonbónov v utorok?

Riešenie:

1 kg čokoládových bonbónov ………. 8€
1 kg karamelových bonbónov ………. 9€
8 kg čokoládových bonbónov ………. 8⋅8€ = 64€
6 kg karamelových bonbónov ………. 6⋅9€ = 54€
spolu …… 64€ + 54€ = 118€

Výsledok: V cukrárni získali v utorok za predaj domácich bonbónov 118 €.

Príklad č. 9

Ondrej staval ohradu okolo pozemku obdĺžnikového tvaru. Na ohradenie pozemku použil 38 m pletiva. Dlhšia strana pozemku mala dĺžku 12 m.
Vypočítaj dĺžku kratšej strany pozemku. Výsledok zapíš v metroch.

Riešenie:

Označme dlhšiu stranu a, kratšiu stranu b.
a = 12 m
b = ? m

Dĺžka oplotenia = obvod pozemku (obdĺžnika) = 38 m
Obvod obdĺžnika vypočítame podľa vzťahu: o = 2a + 2b

Dosadíme:
38 = 2⋅12 + 2⋅b
38 = 24 + 2b /-24
14 = 2b
b = 14:2 = 7 m

Výsledok: Kratšia strana pozemku mala dĺžku 7 m.

Príklad č. 10

Kamaráti Jano, Peter a Filip zbierajú známky. Filip má 1 368 známok. Jano má o 24 známok viac ako Peter. Peter má o 189 známok menej ako Filip. Koľko známok má Jano?

Riešenie:

Filip …… 1 368 známok
Peter …… o 189 menej ako Filip ….. 1 368 – 189 = 1 179 známok
Jano ……. o 24 viac ako Peter …… 1 179 + 24 = 1 203 známok

Výsledok: Jano má 1 203 známok.

Príklad č. 11

Kružnica k so stredom S má polomer 3 cm. Kružnica m so stredom Z má polomer 2 cm. Kružnice k a m sa dotýkajú v bode C. Urči dĺžku úsečky XY v centimetroch.

Riešenie:

Dĺžka úsečky XY je súčtom dĺžok úsečiek XC a CY, čo sú vlastne priemery oboch kružníc.

Priemer kružnice je 2-násobok jej polomeru, preto:
|XC| = 2⋅3 = 6 cm
|CY| = 2⋅2 = 4 cm
|XY| = |XC| + |CY| = 6 + 4 = 10 cm

Výsledok: Dĺžka úsečky XY je 10 cm.

Príklad č. 12

Karol sa narodil v roku 2002. Jeho brat Alex je od neho o 7 rokov starší. V ktorom roku sa narodil Alex?

Riešenie:

Karol sa narodil v roku … 2002
Alex … o 7 r. starší …. narodil sa o 7 rokov skôr … o 7 menej
2002 – 7 = 1995

Výsledok: Alex sa narodil v roku 1 995.

Príklad č. 13

Stará mama kúpila svojim trom vnukom 3 autá – nákladné, smetiarske a miešačku. Koľko možností rozdelenia týchto áut svojim vnukom má, ak každému z nich chce dať práve 1 auto?

Riešenie:

Riešiť môžeme vypisovaním všetkých možností: smetiarske – S, nákladné – N, miešačka – M

1. vnuk 2. vnuk 3. vnuk
N S M
N M S
S N M
S M N
M N S
M S N

Výsledok: Počet možností rozdelenia týchto áut je 6.

Príklad č. 14

Úsečka EF má dĺžku 5 cm. Úsečka KL je 4-krát dlhšia ako úsečka EF. Koľko centimetrov meria úsečka KL?

Riešenie:

|EF| = 5 cm
KL je 4-krát dlhšia ako EF, preto |KL| = 4⋅|EF| = 4⋅5 = 20 cm

Výsledok: Úsečka KL meria 20 cm.

Príklad č. 15

Marek a Tomáš čítali rovnakú knihu. Marek ju prečítal za 24 dní. Tomáš ju prečítal za 8 dní. Koľkokrát menej času trvalo prečítanie knihy Tomášovi ako Marekovi?

Riešenie:

Pýtame sa koľkokrát menej, preto využijeme delenie.
24 : 8 = 3

Výsledok: Tomášovi trvalo prečítanie knihy 3-krát menej času ako Marekovi.

Príklad č. 16

V stĺpcovom diagrame je uvedená dĺžka šiestich riek na území Slovenska v kilometroch. Zisti rozdiel medzi najdlhšou a najkratšou riekou uvedenou v stĺpcovom diagrame. Výsledok zapíš v kilometroch.

Riešenie:

najdlhšia rieka … najvyšší stĺpec … Váh … 403 km
najkratšia rieka … najnižší stĺpec … Dunaj … 172 km

rozdiel … „-“ … 403 – 172 = 231 km

Výsledok: Rozdiel medzi najdlhšou a najkratšou riekou je 231 km.

Príklad č. 17

Do pekárne doviezli rovnaké množstvo polohrubej a hladkej múky. Polohrubá múka bola v troch veľkých vreciach, pričom každé vrece malo hmotnosť 8 kg. Hladkú múku doviezli v šiestich menších vreciach. Každé vrece s hladkou múkou malo rovnakú hmotnosť. Akú hmotnosť malo jedno vrece hladkej múky? Výsledok uveď v kilogramoch.

Riešenie:

1 vrece polohrubej múky … 8 kg
3 vrecia polohr. múky … 3⋅8 = 24 kg

hladkej múky rovnaké množstvo ako polohrubej

6 vriec hladkej múky … 24 kg
1 vrece hladkej múky … 24:6 = 4 kg

Výsledok: Jedno vrece hladkej múky malo hmotnosť 4 kg.

Príklad č. 18

Lenka sa hrala s kartičkami, na ktorých boli čísla. Vybrala si tri kartičky. Na prvej kartičke bolo číslo 26 a na druhej číslo 40. Ktoré číslo bolo na tretej kartičke, ak po sčítaní všetkých troch čísel dostala výsledok 100?

Riešenie:

1. kartička … 26
2. kartička … 40
3. kartička … x
spolu … 100
26 + 40 + x = 100
66 + x = 100
x = 100 – 66
x = 34

Výsledok: Na tretej kartičke bolo číslo 34.

Príklad č. 19

V triede je spolu 27 žiakov. Každý z nich chodí do školy len jedným zo spôsobov: pešo, autom, bicyklom alebo hromadnou dopravou. V stĺpcovom diagrame je znázonený spôsob ich dopravy do školy, pričom ešte nie je zakreslený stĺpec „hromadnou dopravou“. Koľko žiakov využíva na cestu do školy hromadnú dopravu?

Riešenie:

Z grafu zistíme počty žiakov, ktorí využívajú jednotlivé typy dopravy:
pešo … 7
autom … 12
bicyklom … 2
hromadnou dopravou … x
spolu … 27

Zostavíme si rovnicu:

spolu = pešo + autom + bicyklom + hrom. dopravou
27 = 7 + 12 + 2 + x
27 = 21 + x
x = 27 – 21
x = 6

Výsledok: Počet žiakov, ktorí využívajú na cestu do školy hromadnú dopravu, je 6.

Príklad č. 20

V reštaurácii je spolu 9 stolov. Pri každom stole je 5 stoličiek. Počas obeda je obsadených 14 stoličiek. Koľko stoličiek je voľných?

Riešenie:

stolov … 9
pri 1 stole … 5 stoličiek
pri 9 stoloch … 5⋅9 = 45 stoličiek
obsadených … 14 stoličiek
voľných … x

všetky stoličky = voľné + obsadené
45 = x + 14
x = 45 – 14
x = 31

Výsledok: Počet voľných stoličiek je 31

FUTBALOVÝ TURNAJ
Žiaci z rôznych častí Slovenska sa zúčastnili na futbalovom turnaji. V tabuľke sú výsledky tohto turnaja. Pri každom družstve je zapísaný počet výhier, prehier a remíz. Za každé víťazstvo získalo družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Družstvo s najvyšším počtom získaných bodov sa umiestilo na 1. mieste.
Poznámka: Družstvá sa medzi sebou stretli dvakrát.

Príklad č. 21

V ktorej možnosti sú víťazné družstvá usporiadané správne od 1. po 3. miesto?

Riešenie:

Najskôr je potrebné určiť počet získaných bodov pre jednotlivé družstvá.

víťazstvo V – 3 body
remíza R – 1 bod
prehra P – 0 bodov

Banská Bystrica … 1⋅V + 3⋅R + 2⋅P = 1⋅3 + 3⋅1 + 2⋅0 = 3 + 3 + 0 = 6
Bratislava … 1⋅V + 1⋅R + 4⋅P = 1⋅3 + 1⋅1 + 4⋅0 = 3 + 1 + 0 = 4
Košice … 3⋅V + 1⋅R + 2⋅P = 3⋅3 + 1⋅1 + 2⋅0 = 9 + 1 + 0 = 10
Žilina … 4⋅V + 1⋅R + 1⋅P = 4⋅3 + 1⋅1 + 1⋅0 = 12 + 1 + 0 = 13

1. miesto … Žilina … 13 b.
2. miesto … Košice … 10 b.
3. miesto … Banská Bystrica … 6 b.

Výsledok: Správna možnosť je C.

Príklad č. 22

Dokonči nasledujúcu vetu tak, aby bola pravdivá.

Keby družstvo Bratislavy vyhralo dva zápasy,
A: stále by malo najmenej bodov.
B: malo by viac bodov ako družstvo Banskej Bystrice.
C: malo by rovnaký počet bodov ako družstvo Banskej Bystrice.
D: malo by menej bodov ako družstvo Banskej Bystrice.

Riešenie:

Keby družstvo Bratislavy vyhralo dva zápasy, tak by získali nasledovný počet bodov:
Bratislava … 2⋅V + 1⋅R + 4⋅P = 2⋅3 + 1⋅1 + 4⋅0 = 6 + 1 + 0 = 7
družstvo Banskej Bystrice v zmysle predchádzajúcej úlohy získalo 6 bodov, teda je správna možnosť B.

Výsledok: B

Príklad č. 23

V ktorej možnosti sú uvedené iba násobky čísla 8?

A: 8, 16, 32, 40, 48, 54, 64, 72, 80
B: 8, 16, 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80
C: 8, 16, 30, 38, 48, 56, 64, 72, 80
D: 8, 16, 24, 34, 44, 56, 64, 72, 80

Riešenie:

Násobky čísla 8 … čísla deliteľné číslom 8

A: nevyhovuje 54
B: vyhovujú všetky čísla
C: nevyhovuje 30, …
D: nevyhovuje 34, …

Výsledok: B

Príklad č. 24

Hádžeš troma kockami. Na každej kocke môže padnúť číslo od 1 do 6. Ktorá z nasledujúcich možností nemôže nastať?

A: Súčet na hodených kockách bude 18.
B: Súčet na hodených kockách bude 7.
C: Na kockách padnú čísla 3, 5, 9.
D: Na kockách padnú čísla 2, 2, 2.

Riešenie:

A môže nastať, napr. padne 6, 6, 6.
B môže nastať, napr. padne 5, 1, 1.
C nemôže nastať, lebo nemôže padnúť na kocke 9, k dispozícii sú iba čísla od 1 do 6.
D môže nastať

Výsledok: C

Príklad č. 25

Na obrázku je stena s nalepenou vzorkovanou tapetou. Časť steny označenú bielou farbou nestihli otapetovať. Aká časť steny je už otapetovaná?

A: polovica B: tretina C: štvrtina D: šestina

Riešenie:

všetkých častí … 4
otapetovaných častí … 1
otapetovaná je teda jedna štvrtina

Výsledok: C

Príklad č. 26

Spojením ktorých bodov v štvorcovej sieti sa dá narysovať obdĺžnik?

A: BCIH B: ABHG C: DEIH D: BCED

Riešenie:

A: BCIH
– áno, lebo |BC|=|HI|, |HB|=|IC|, BC||HI, HB||IC, BH?HI, susedné strany majú rôznu dĺžku

B: ABHG
– nie, lebo všetky strany sú rovnaké

C: DEIH
– nie, lebo EI nie je rovnobežné s DH

D: BCED
– nie, lebo CE nie je rovnobežné s BD

Výsledok: A

Príklad č. 27

Piati kamaráti porovnávali svoju výšku. Ich výšky boli nasledovné: 155 cm, 171 cm, 159 cm, 170 cm a 165 cm, pričom:

  • Edo bol iba o trochu nižší ako najvyšší z chlapcov,
  • Cyril bol o 4 cm vyšší ako najnižší z chlapcov,
  • Adam nebol ani najvyšší ani najnižší,
  • Dano bol oveľa vyšší ako Cyril,
  • rozdiel medzi výškou Adama a Borisa bol 10 cm.

V ktorej možnosti sú mená chlapcov zoradené správne podľa ich výšky od najnižšieho po najvyššieho?

A Adam, Cyril, Edo, Dano, Boris
B Boris, Cyril, Edo, Dano, Adam
C Adam, Boris, Cyril, Edo, Dano
D Boris, Cyril, Adam, Edo, Dano

Riešenie:

Najskôr zoradíme výšky od najnižšej po najvyššiu:
155 cm, 159 cm, 165 cm, 170 cm, 171 cm

najnižší … 155 cm
Cyril … o 4 cm vyšší … 155 + 4 = 159 cm

rozdiel medzi výškou Adama a Borisa bol 10 cm … vyhovujú výšky 155 cm a 165 cm
keďže Adam nebol najvyšší, tak jeho výška je 165 cm a Borisova výška je 155 cm

Zostali výšky 170 a 171 cm. Keďže Edo bol iba o trochu nižší ako najvyšší z chlapcov, tak má výšku 170 cm.

Dano mal teda zostávajúcu výšku 171 cm.

Poradie: Boris – 155 cm, Cyril – 159 cm, Adam – 165 cm, Edo – 170 cm, Dano – 171 cm

Výsledok: D

Príklad č. 28

Obrázky 1 až 8 sú usporiadané v rade podľa určitého pravidla. Obrázky číslo 3 a 4 chýbajú.

V ktorej možnosti sú chýbajúce obrázky v rade?

Riešenie:

Z radu je zrejmé, že v strede vyfarbený štvorček zostáva a krajný sa premiestňuje v smere hodinových ručičiek. Z toho dôvodu je správna možnosť D.

Výsledok: D

Príklad č.

V ktorej možnosti sú vymenované všetky úsečky, ktorým patrí bod F?

Riešenie:

Úsečke patria vždy jej krajné body a body ležiaci medzi nimi, preto bod F je bodom úsečiek: DB, DF, FB, CF

Výsledok: A

Príklad č. 30

Na obrázku je stavba, ktorú Juraj dokončil tak, že spojil dve rôzne časti vopred zlepené z kociek.
Poznámka: Žiadna kocka vzadu nechýba ani nevyčnieva.

Z ktorých dvoch zlepených častí mohol túto stavbu správne dokončiť?

Riešenie:

A – 1 kocka je naviac

B – 2 kocky chýbajú

C – je možné zlepiť

D – 2 kocky chýbajú

Výsledok: C

Test a výsledky nájdete aj na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

Zdroj zadaní príkladov: NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu.
Autor riešenia príkladov: Ing. Rudolf Zrebný
Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NÚCEM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.