Výroky a hypotézy, množiny a množinové operácie

Neriešené príklady: Príklad 1: Určte všetky podmnožiny A, B množiny Z = {0, 1, 2, 3}, pre ktoré platí: {1,3}∩A = {}; {1,2} – B = {1}  Príklad 2: Určte pravdivostnú hodnotu výrokovej formuly (A∨B)⇔[(A∧B)⇒(B∨C)]⇒(A∨C), keď výrok B je pravdivý a výroky B, C sú nepravdivé. Príklad 3: Je nasledovná výroková formula kontradikciou? [A∧(B⇒C)‘]⇔[B’∧(A⇔C)] Príklad …