Materiály, pracovné listy pre učiteľov

Matematické rozcvičky

Tak ako v úvode vyučovacej hodiny Telesnej výchovy najskôr pomocou krátkej rozcvičky rozhýbeme telo, potrebujeme v úvode vyučovacej hodiny Matematiky rozhýbať myseľ. Ideálnym spôsobom je využitie matematických rozcvičiek.

Mne sa osvedčilo ponechať vytváranie a realizáciu rozcvičiek na samotných žiakov. Akým spôsobom ich odmeníte záleží len na Vás. Môže to byť forma tzv. malej jednotky, prípadne určitý počet bodov, ak využívate bodovanie. Žiaci majú samozrejme k dispozícii všetky typy rozcvičiek a spoločne sa dohodneme na poradí jednotlivých typov. Typy rozcvičiek je dobré striedať, aby sa žiaci „neunudili“ :)

Pyramída

S rôznymi pyramídami ste sa na hodinách matematiky už určite stretli (sčítacie, odčítacie…). Pyramídu môžeme využiť takmer pri každej téme. Žiaci majú pripravenú pyramídu s vystrihnutými okienkami (šablónu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok pyramídy vľavo), ktorú si v čase rozcvičky priložia na stranu v zošite a už len vpisujú príslušné výsledky.

Žiak, ktorý si rozcvičku pripravuje, musí mať samozrejme pyramídu vyplnenú, aby mohol následne kontrolovať svojich spolužiakov. Aby boli aj ostatní žiaci motivovaní, môžeme za správne riešenie pre prvých 3 žiakov alebo pre 1. žiaka z každého radu prideliť napr. 5 bodov. Možností ako odmeniť žiakov je viacero, záleží len na vás.

Priebeh rozcvičky je jednoduchý, žiak, ktorý si rozcvičku pripravil, nakreslí pyramídu vopred na tabuľu (alebo využije projektor či interaktívnu tabuľu, ak sú k dispozícii), jeho spolužiaci si priložia šablónu na stranu, vpíšu príslušné čísla alebo výrazy a začnú počítať podľa pokynov (sčítajú, odčítajú, násobia…).

Kartičky

Jednoduchá rozcvička, ktorá je výborná na precvičovanie pamäťového počítania. Na väčších kartičkách sú zadania jednoduchých príkladov.

Žiak, ktorý vytváral rozcvičku, pomaly ukazuje svojim spolužiakom jednotlivé kartičky (ideálne formát A4) a oni si do zošita zapisujú jednotlivé výsledky. Ak výsledok nevedia, vynechajú prázdne miesto. Kontrola následne prebieha tak, že žiaci si navzájom vo dvojiciach vymenia zošity a podľa výsledkov, ktoré hovorí ich spolužiak, ktorý vytváral rozcvičku, si kontrolujú. Formu odmeny za správnosť všetkých výsledkov opäť ponechám na vás.

Ak máme k dispozícii projektor, tak rozcvičku môže mať žiak pripravenú aj formou prezentácie, pričom na poslednom snímku bude mať výsledky.

Napr.:

Hádaj, čo si myslím

Žiak si myslí nejaký pojem, číslo, geometrický obrazec a ostatní musia klásť vhodné otázky, on odpovedá iba áno alebo nie. Žiak, ktorý pojem uhádne získa napr. 3 body.

Ten žiak, ktorý si rozcvičku pripravuje, má pripravených viacero pojmov. Zabezpečí tak dostatočný čas trvania rozcvičky, ak žiaci hádajú priveľmi rýchlo :)

Zábavné slovné úlohy

V tomto prípade odporúčam rozcvičky na pokračovanie, aby sa príbeh ďalej rozvíjal. Do príbehu vždy príslušný žiak zakomponuje príklad týkajúci sa témy, ktorú aktuálne preberáme. Žiaci následne pracujú samostatne, tých, ktorí vyriešia úlohu v časovom limite a správne, odmeníme.

Napr.:

Mravec Nožička sa raz vybral na výlet. Po niekoľkých metroch na dostal k veľkému stromu, pod ktorým ležalo steblo trávy dlhé 12 centimetrov. Premýšľal, či ho vôbec zodvihne. Od jedného konca stebla bol vzdialený 10 cm a od druhého konca 16 cm. Pod akým uhlom videl mravec steblo trávy?

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.