Čo je zlomok? Čítanie a zapisovanie zlomkov.

O delení dvoch prirodzených čísel hovoríme napr. pri téme Delenie prirodzených čísel bez zvyšku a vieme, že napríklad podiel čísel 6 a 4 zapíšeme 6:4. Inú formu zápisu delenia predstavuje zlomok.

Potom podiel 2:3 zapíšeme 2/3 (čítame dve tretiny). Tento zlomok i každý iný zapisujeme dvojicou prirodzených čísel, ktoré navzájom oddelíme zlomkovou čiarou. Číslo nad zlomkovou čiarou nazývame čitateľ a číslo pod zlomkovou čiarou nazývame menovateľ.

Pri delení sme hovorili o rozdelení celku na časti. Podobne si môžeme priblížiť i zlomky. Menovateľ predstavuje počet všetkých častí, na ktoré je rozdelený jeden celok. Čitateľ predstavuje množstvo častí, ktoré “zoberieme“ z celku.

Tortu rozdelíme na 8 častí, z ktorých 3 časti zjedol Janko.

torta rozdelená na časti

Hovoríme, že Janko zjedol tri osminy torty. Zapíšeme 3/8.

Ak vám viac vyhovuje učenie podľa videa, pozrite si naše videá, ktoré vás naučia pracovať so zlomkami.


Už vieme zlomok zapísať, ale vieme čísla v tomto tvare zapísané aj správne prečítať?

1/2 – jedna polovina (ďalej dve, tri, štyri poloviny; päť, šesť, … polovín)

Podobne čítame i tretiny, štvrtiny, pätiny, …, devätnástiny, dvadsatiny, tridsatiny, …, stotiny, dvestotiny, …

Problém by mohol nastať pri čítaní zlomku 3/58. Priznám sa, vždy som takéto zlomky čítal ako tri päťdesiatosminy, ale na jednom metodickom združení učiteľov som sa dozvedel, že správne by som mal tento zlomok prečítať: tri osem a päťdesiatiny. Priznám sa opäť, stále mi to akosi nešlo na jazyk.

Preto veľmi často používam tri lomeno päťdesiatosem. Je to správne a jasné.

Vedeli ste, že každé prirodzené číslo vieme zapísať v tvare zlomku?

Pýtate sa ako?

Menovateľ položíme rovný 1. Takže 5 = 5/1, 7 = 7/1, …

Zlomky, ktorých menovateľ je 10, 100, 1000, 10000, … nazývame desatinné zlomky a zapisujeme ich zvyčajne v desatinnom tvare. Viac sa dozviete v článku Poznávame desatinné čísla.

Ak prirodzené číslo v čitateli je väčšie ako prirodzené číslo v menovateli, tak hodnota zlomku je väčšia ako 1.

Ak prirodzené číslo v čitateli je rovnaké ako prirodzené číslo v menovateli, tak hodnota zlomku je rovná 1.

Ak prirodzené číslo v čitateli je menšie ako prirodzené číslo v menovateli, tak hodnota zlomku je menšia ako 1.


Príklad 1:

Zistite, ktoré z daných zlomkov majú hodnotu väčšiu ako jedna alebo rovnajúcu sa jednej. Označte ich.

zlomky

Kontrola   Správne riešenie     


Príklad 2:

Koľko minút je zlomky hodiny?

3/4 = min; 1/2 = min; 5/12 = min; 4/15 = min; 3/30 = min;

Kontrola   Správne riešenie     


Príklad 3:

Zapíšte vyšrafované časti obrázkov pomocou zlomku.

zlomky


zlomky


zlomky


zlomky


Kontrola   Správne riešenie     


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.