Aritmetika, číselné obory - výklad učivaPrirodzené čísla - výklad učivaVýklad učivaVytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel, rád číslice

Prirodzené čísla sú čísla, ktoré vyjadrujú počet (množstvo) osôb, zvierat, vecí, atď. Sú to teda čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Zapisovať ich budeme v desiatkovej číselnej sústave.

Ako príklad môžeme použiť nasledovný obrázok:

Obrázok 4 jabĺk.

Pýtame sa: Koľko jabĺk vidíme na obrázku?

Odpovedáme: Na obrázku vidíme 4 jablká.


Príklad 1:

Zapíšte prirodzeným číslom:

a) počet rozdielov v daných dvoch obrázkoch …
Dva obrázky s malými rozdielmi
b) počet trojuholníkov … , štvorcov … , kružníc …
Obrázok z trojuholníkov, štvorcov, kružníc.
c) počet dní v mesiaci december …
d) počet mesiacov v roku …

Kontrola   Správne riešenie     


Prirodzené čísla väčšina z vás vie prečítať, ale na tie viacciferné sa radšej pozrieme:

1 – jeden 2 – dva 3 – tri 4 – štyri
5 – päť 6 – šesť 7 – sedem 8 – osem
9 – deväť 10 – desať
11 – jedenásť 12 – dvanásť 13 – trinásť 14 – štrnásť
15 – pätnásť 16 – šestnásť 17 – sedemnásť 18 – osemnásť
19 – devätnásť
20 – dvadsať 30 – tridsať 40 – štyridsať
50 – päťdesiat 60 – šesťdesiat 70 – sedemdesiat 80 – osemdesiat
90 – deväťdesiat
100 – sto 200 – dvesto 300 – tristo …….
1000 – tisíc 2000 – dvetisíc 3000 – tritisíc …….

A spájanie slov?

Pokojne môžeme čísla slovne zapisovať spolu, „slovenčínári“ hovoria, že to tak môže byť, teda

12 456 – dvanásťtisícštyristopäťdesiatšesť


Prirodzené čísla v desiatkovej sústave zapisujeme pomocou číslic (cifier) 0, 1, 2, …, 8, 9.

Poradie cifier je dôležité, záleží na ňom. Preto aj hovoríme o pozičnej desiatkovej sústave, v ktorej rozhoduje o hodnote čísla pozícia tej ktorej cifry. Asi so mnou súhlasíte, ale čo tak použiť jednoduché obrázky pre „uchopiteľnosť“.

Vložte pomocou tlačidla 12 bodiek do ľavého obdĺžnika a 21 bodiek do pravého obdĺžnika.

Vymenili sme poradie číslic a pozrime sa, čo to spravilo s obrázkom. Už viete, prečo záleží na poradí cifier?

Keďže prirodzené čísla vyjadrujú počet, tak už na prvý pohľad počet bodiek vľavo nie je taký istý ako počet bodiek vpravo. Teda na poradí cifier v čísle záleží. Výmena cifier znamená úplne iné číslo.

Čo by ste radšej mali – 901 EUR alebo 109 EUR?

Uvažujme číslo 2 375. Prečítať ho vie asi každý z nás: dvetisíc tristo sedemdesiat päť. Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel má určité pravidlá.

Prečo „sedemdesiat“? Žeby 7 desiatok?

Áno. Keďže desiatková sústava je zároveň pozičnou sústavou, tak každá pozícia má svoje pomenovanie. O číslici nachádzajúcej sa napr. na druhej pozícii sprava hovoríme, že je na mieste desiatok: číslica 7 je na mieste desiatok.

A ako pomenúvame jednotlivé pozície? Pozrite na nasledujúcu tabuľku:

m
i
l
i
ó
n
y
s
t
o
t
i
s
í
c
k
y
d
e
s
a
ť
t
i
s
í
c
k
y
t
i
s
í
c
k
y
s
t
o
v
k
y
d
e
s
i
a
t
k
y
j
e
d
n
o
t
k
y
3 2 4 6 5 7 8

Dané číslo

čítame:
tri milióny dvestoštyridsaťšesťtisíc päťstosedemdesiatosem ;
číslo má:
na mieste jednotiek číslicu 8, na mieste desiatok číslicu 7, na mieste stoviek číslicu 5, na mieste tisícok číslicu 6, na mieste desaťticícok číslicu 4, na mieste stotisícok číslicu 2 a na mieste miliónov číslicu 3 ;
alebo číslo má:
3 milióny, 2 stotisícky, 4 desaťtisícky, 6 tisícok, 5 stoviek, 7 desiatok a 8 jednotiek .
Podobne v nasledovných prípadoch:
Číslo 34 má na mieste jednotiek číslicu 4, na mieste desiatok číslicu 3;
Číslo 6 má na mieste jednotiek číslicu 6, na mieste desiatok, stoviek, tisícok, … číslicu 0;
Číslo 107 má na mieste jednotiek číslicu 7, na mieste desiatok číslicu 0, na mieste stoviek číslicu 1;
Číslo 2 400 má na mieste jednotiek číslicu 0, na mieste desiatok číslicu 0, na mieste stoviek číslicu 4 a na mieste tisícok číslicu 2;
Napíšme teraz číslo, ktoré má
na mieste jednotiek číslicu 3, na mieste desiatok číslicu 7 a na mieste stoviek číslicu 2: 273
na mieste desiatok číslicu 2 a na mieste stoviek číslicu 9: 920
na mieste desiatok číslicu 7 a na mieste desaťtisícok číslicu 6: 60 070
na mieste stoviek číslicu 3 a na mieste tisícok číslicu 1: 1 300

Príklad 2:

(Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa. Označením možnosti Skontroluj a stlačením tlačidla Odošli zistíš, či si počítal správne.)

Určte počet desiatok, stoviek a tisícok v číslach z tabuľky:

Číslo Počet desiatok Počet stoviek Počet tisícok
576
12 347
2 342 586
3 001
5
Kontrola Správne riešenie      

Príklad 3:

(Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa. Označením možnosti Skontroluj a stlačením tlačidla Odošli zistíš, či si počítal správne.)

Pri číslach v tabuľke urč rád vyznačenej číslice. Napr. 234 napíšeš stovky .

Číslo Pomenovanie rádu vyznačenej číslice
2 451
16 478
125 786
701
12
Kontrola Správne riešenie      

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.