Matematika pre základnú školu

Na tomto mieste vám ponúkame prehľad článkov, ktoré sú zamerané na matematiku pre základné školy. V prípade potreby využite rýchle vyhľadávanie, je skutočne rýchle :).

Článok Tem. celok Typ
Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel Prirodzené čísla vysvetlenie
Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel Prirodzené čísla príklady
Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla Prirodzené čísla vysvetlenie
Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla Prirodzené čísla príklady
Vytvorenie predstavy o veľkých číslach Prirodzené čísla vysvetlenie
Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách Prirodzené čísla vysvetlenie
Rozvinutý tvar čísla Prirodzené čísla vysvetlenie
Znázorňovanie prirodzených čísel na číselnej osi Prirodzené čísla vysvetlenie
Potrebujeme celé čísla? Celé čísla vysvetlenie
Čítanie a zapisovanie celých čísel Celé čísla vysvetlenie
Opačné čísla Celé čísla vysvetlenie
Porovnávanie celých čísel Celé čísla vysvetlenie
Usporiadanie celých čísel Celé čísla vysvetlenie
Znázorňovanie celých čísel na číselnej osi Celé čísla vysvetlenie
Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel Desatinné čísla vysvetlenie
Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel Desatinné čísla vysvetlenie
Čo je zlomok? Čítanie a zapisovanie zlomkov. Zlomky vysvetlenie
Rozširovanie a krátenie zlomkov, úprava zlomkov na základný tvar. Zlomky vysvetlenie
Porovnávanie zlomkov Zlomky vysvetlenie
Usporiadanie zlomkov Zlomky vysvetlenie
Určenie jedného percenta Percentá vysvetlenie
Význam mocnín, čítanie a zapisovanie mocnín Mocniny a odmocniny vysvetlenie
Poznáme nové pojmy – pomer, prevrátený pomer, postupný pomer Pomer, priama a nepriama úmernosť vysvetlenie
Aké pomôcky na rysovanie potrebujeme a ako ich používame Geometria vysvetlenie
Delenie a násobenie uhlov dvomi Geometria vysvetlenie
Racionálne čísla Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Vlastnosti počtových výkonov Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Percentový počet Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Rôznostranný trojuholník Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Rovnostranný trojuholník Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Rovnoramenný trojuholník Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Integrály – vzorce Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Štvorec Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Kolmý 3-boký hranol Vzorce a vzťahy vysvetlenie