Výhody členstva pre učiteľa

„Pohodová matematika“ je určená pre učiteľov, ktorí sú presvedčení, že matematika nemá byť pre žiakov iba „povinnou jazdou“, nudnou hodinou, kde sa „iba“ počítajú príklady, čaká sa na najbližšie zvonenie a trasie sa pred každou písomkou.

Je určená pre vás, ktorí veríte, že  hodiny matematiky dokážu dať deťom oveľa viac, ako vedieť počítať nejaké príklady.

Jednotlivé aktivity a materiály budú neustále pribúdať a dvakrát za mesiac vás budeme informovať o novinkách a pripravených materiáloch.

Čo získate, keď sa stanete členom?

Interaktívne testy

 • umožnia preveriť vedomosti a zručnosti žiakov;
 • sú pripravené na okamžité použitie;
 • jednotlivé otázky v rámci testu sa žiakom zobrazia v premiešanom poradí;
 • v teste sú využívané rôzne typy otázok – doplňovacie, výberové, s jednou správnou odpoveďou i viacerými, zoraďovacie i priraďovacie…
 • po vyhodnotení testu majú žiaci možnosť zaradiť sa do rebríčka;
 • po odoslaní testu na hodnotenie majú žiaci okamžitú spätnú väzbu vo forme dosiahnutého počtu bodov a môžu si zobraziť svoje odpovede v porovnaní so správnymi odpoveďami.

Didaktické hry na opakovanie a precvičovanie učiva

 • bingo, puzzle, pyramídy, štafety, magické štvorce, hľadanie pokladu, matematické pexeso, domino, nájdi chybu a mnoho ďalších hier;
 • sú pripravené na okamžité použitie na vyučovacej hodine, stačí si vytlačiť resp. pripraviť potrebné pomôcky podľa pokynov;
 • jednotlivé hry je možné využiť pri preberaní rôznych tém, preto ich nájdete pripravené pre rôznorodé učivo napr.
  • Pyramída – Usmerňovanie zlomkov
  • Bingo – Pytagorova veta
  • Nájdi chybu – Negácie zložených výrokov
 • ku každej hre budete mať k dispozícii všetko potrebné – podrobný popis realizácie hry na hodine, pripravené pomôcky, pracovné listy, príklady spolu s riešením, aby ste pri príprave na vyuč. hodinu strávili čo najmenej času.

Pracovné listy

 • pracovné listy vo formáte PDF pripravené na vytlačenie pre žiaka i učiteľa;
 • k dispozícii budete mať vzorovo vyplnený pracovný list s výsledkami;
 • ku každému pracovnému listu dostanete aj pokyny, ako s daným PL pracovať.

Aktivity pre interaktívne tabule

 • ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu a nainštalovaný softvér Flow!Works, ActiveInspire alebo SmartNotebook, získate pripravené aktivity, ktoré stačí použiť na vyučovaní;
 • ku každej aktivite dostanete aj pokyny, ako plniť konkrétne úlohy na jednotlivých stránkach.

Pokusy a experimenty

 • rôzne námety a inšpirácie pre realizáciu pokusov a experimentov, ktoré môžete efektívne využiť pri vyučovaní;
 • objavovanie, diskusia a hľadanie súvislostí sa stane súčasťou preberania každej matematickej témy.

Ročný plný prístup len za 15 €.

Je to veľa? Alebo málo? Nechám to na vás. Materiály budem neustále dopĺňať.