Matematika pre strednú školu

Matematika pre strednú školu

Na tomto mieste vám ponúkame prehľad článkov, ktoré sú zamerané na matematiku pre stredné školy. V prípade potreby využite rýchle vyhľadávanie, je skutočne rýchle :).

Článok Tem. celok Typ
Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu Logika, dôvodenie, dôkazy vysvetlenie
Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu Logika, dôvodenie, dôkazy príklady
Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu Logika, dôvodenie, dôkazy test
Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza Logika, dôvodenie, dôkazy vysvetlenie
Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza Logika, dôvodenie, dôkazy príklady
Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza Logika, dôvodenie, dôkazy test
Zložené výroky Logika, dôvodenie, dôkazy vysvetlenie
Zložené výroky Logika, dôvodenie, dôkazy príklady
Zložené výroky Logika, dôvodenie, dôkazy test
Výroková formula Logika, dôvodenie, dôkazy vysvetlenie
Výroková formula Logika, dôvodenie, dôkazy príklady
Výroková formula Logika, dôvodenie, dôkazy test
Výrokové formy, kvantifikované výroky Logika, dôvodenie, dôkazy vysvetlenie
Výrokové formy, kvantifikované výroky Logika, dôvodenie, dôkazy príklady
Výrokové formy, kvantifikované výroky Logika, dôvodenie, dôkazy test
Negácie kvantifikovaných výrokov Logika, dôvodenie, dôkazy vysvetlenie
Negácie kvantifikovaných výrokov Logika, dôvodenie, dôkazy príklady
Negácie kvantifikovaných výrokov Logika, dôvodenie, dôkazy test
Množina a jej určenie, konečná a nekonečná množina Teória množín vysvetlenie
Množina a jej určenie, konečná a nekonečná množina Teória množín príklady
Množina a jej určenie, konečná a nekonečná množina Teória množín test
Vzťahy medzi množinami, operácie s množinami Teória množín vysvetlenie
Vzťahy medzi množinami, operácie s množinami Teória množín príklady
Grafické znázornenie množín, dôkazy množinových rovností Teória množín vysvetlenie
Grafické znázornenie množín, dôkazy množinových rovností Teória množín príklady
Zapisovanie množiny reálnych čísel pomocou intervalov Teória množín vysvetlenie
Zapisovanie množiny reálnych čísel pomocou intervalov Teória množín príklady
Prehľad číselných množín Aritmetika, číselné množiny vysvetlenie
Zápis číselných množín intervalmi Aritmetika, číselné množiny vysvetlenie
Zápis číselných množín intervalmi Aritmetika, číselné množiny príklady
Výraz, definičný obor výrazu Výrazy vysvetlenie
Výpočet hodnoty výrazu Výrazy vysvetlenie
Úpravy algebraických výrazov Výrazy vysvetlenie
Rovnice s jednou neznámou Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Lineárne rovnice, riešenie lineárnych rovníc Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Lineárne rovnice, riešenie lineárnych rovníc Rovnice a nerovnice príklady
Kvadratická rovnica bez lineárneho a absolútneho člena Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Kvadratická rovnica bez lineárneho a absolútneho člena Rovnice a nerovnice príklady
Kvadratická rovnica bez absolútneho člena Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Riešenie rýdzo kvadratickej rovnice Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Riešenie kvadratickej rovnice v normovanom tvare Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Čo je diskriminant? Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Riešenie kvadratickej rovnice Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Korene kvadratickej rovnice a graf kvadratickej funkcie Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Slovné úlohy vedúce k riešeniu kvadratických rovníc Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Riešenie lineárnych nerovníc Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Riešenie lineárnych nerovníc Rovnice a nerovnice príklady
Sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi Rovnice a nerovnice príklady
Sústavy troch lineárnych rovníc s tromi neznámymi Rovnice a nerovnice vysvetlenie
Sústavy troch lineárnych rovníc s tromi neznámymi Rovnice a nerovnice príklady
Funkčná závislosť, funkcia Funkcie vysvetlenie
Funkčná závislosť, funkcia Funkcie príklady
Graf funkcie, funkcia daná analyticky, graficky, vymenovaním usporiadaných dvojíc Funkcie vysvetlenie
Graf funkcie, funkcia daná analyticky, graficky, vymenovaním usporiadaných dvojíc Funkcie príklady
Priesečníky so súradnicovými osami Funkcie vysvetlenie
Priesečníky so súradnicovými osami Funkcie príklady
Lineárna funkcia Funkcie vysvetlenie
Lineárna funkcia Funkcie príklady
Lineárna funkcia Funkcie test
Kvadratická funkcia Funkcie vysvetlenie
Kvadratická funkcia Funkcie príklady
Kvadratická funkcia Funkcie test
Graf kvadratickej funkcie pri zmene koeficientov Funkcie vysvetlenie
Graf kvadratickej funkcie pri zmene koeficientov Funkcie príklady
Vlastnosti funkcií Funkcie vysvetlenie
Vlastnosti funkcií Funkcie príklady
Rovnosť funkcií Funkcie vysvetlenie
Párne a nepárne funkcie Funkcie vysvetlenie
Periodické funkcie Funkcie vysvetlenie
Kombinatorické pravidlo súčinu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika vysvetlenie
Kombinatorické pravidlo súčinu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika príklady
Kombinatorické pravidlo súčinu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika test
Variácie bez opakovania Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika vysvetlenie
Variácie bez opakovania Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika príklady
Variácie bez opakovania Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika test
Racionálne čísla Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Vlastnosti počtových výkonov Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Percentový počet Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Rôznostranný trojuholník Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Rovnostranný trojuholník Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Rovnoramenný trojuholník Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Integrály – vzorce Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Štvorec Vzorce a vzťahy vysvetlenie
Kolmý 3-boký hranol Vzorce a vzťahy vysvetlenie