Materiály pre učiteľov

Zaregistrovať sa ako učiteľ

Rôznorodé aktivity, didaktické hry pôsobia na žiakov motivačne a na druhej strane sledujú konkrétne didaktické ciele. Často si žiaci ani neuvedomujú, ako efektívne sa týmto spôsobom rozvíjajú ich vedomosti a zručnosti.

Zodpovedná príprava na vyučovanie si tak od vás, učiteľov, vyžaduje veľké množstvo času. Vytváranie rôznych pracovných listov, didaktických hier, aktivít pre interaktívne tabule, príprava rôznych pokusov a experimentov… Aj to je jeden z dôvodov, prečo na tomto mieste nájdete množstvo rôznorodých materiálov, ktoré môžete použiť na svojich hodinách.

Materiály, ktoré vám predkladám na tejto stránke nižšie, som rozdelil do niekoľkých kategórií – didaktické hry, pracovné listy, materiály pre interaktívne tabule, interaktívne testy, námety na pokusy a experimenty a na konci tejto stránky nájdete aj rôzne nápady a inšpirácie. Materiály budú postupne pribúdať.

Nad každou tabuľkou s materiálmi je vyhľadávací formulár, kde stačí začať písať hľadaný výraz a automaticky prebehne filtrovanie výsledkov.

Názov aktivity, pracovného listu Dátum
Kto bude prvý? Sčítanie a odčítanie lomených výrazov 15.02.2018
Matematické rozcvičky 14.02.2018
Čo sa skrýva na obrázku? Sčítanie a odčítanie zlomkov. 15.11.2017
Okolo Slovenska na bicykli – výrazy a rovnice s kombinačnými číslami 25.10.2017
Lineárne rovnice – klasická hra Obesenec 16.10.2017
Výrazy – Bludiskom k tajničke 11.10.2017
Mocniny – krížovka 10.10.2017
Riešenie kvadratickej rovnice – Človeče, nehnevaj sa 08.10.2017
Lineárne rovnice – Pohodová maľovaná krížovka 04.10.2017
Graf lineárnej funkcie – Pavúk, pavúk, chyť si mušky 01.10.2017
Aj vyhľadávač Bing.com rieši rovnice a kreslí grafy funkcií 10.10.2016
Viackrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy 29.09.2016
Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy 26.09.2016
Rovnice s neznámou v menovateli – Súťaž so stoličkami 07.09.2016
Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu 07.09.2016
Slovné úlohy vedúce k riešeniu lineárnych rovníc – Súťaž radov 06.09.2016
Lineárne rovnice – Štafeta 05.09.2016
Pytagorova veta – Bingo 04.09.2016
Variácie bez opakovania – pre interaktívnu tabuľu FlowWorks 02.07.2016
Násobenie a delenie mocnín s celočíselným exponentom – Bludisko 08.06.2016
Tvorba testov a autotestov v prostredí Microsoft Excel 15.04.2014
Čo sa deje s grafom lineárnej funkcie pri zmene koeficientov 15.04.2014