Materiály pre učiteľov

Rôznorodé aktivity, didaktické hry pôsobia na žiakov motivačne a na druhej strane sledujú konkrétne didaktické ciele. Často si žiaci ani neuvedomujú, ako efektívne sa týmto spôsobom rozvíjajú ich vedomosti a zručnosti.

Zodpovedná príprava na vyučovanie si tak od vás, učiteľov, vyžaduje veľké množstvo času. Vytváranie rôznych pracovných listov, didaktických hier, aktivít pre interaktívne tabule, príprava rôznych pokusov a experimentov… Aj to je jeden z dôvodov, prečo na tomto mieste nájdete množstvo rôznorodých materiálov, ktoré môžete použiť na svojich hodinách.

Využite vyhľadávací formulár, kde stačí začať písať hľadaný výraz a automaticky prebehne filtrovanie výsledkov.

Názov aktivity, pracovného listu
Kyréna – hráme sa s prvočíslami
Akcia na tonery – Percentá
Osemsmerovka – Obsah a obvod lichobežníka
Kto bude prvý? Sčítanie a odčítanie lomených výrazov
Matematické rozcvičky
Čo sa skrýva na obrázku? Sčítanie a odčítanie zlomkov.
Okolo Slovenska na bicykli – výrazy a rovnice s kombinačnými číslami
Lineárne rovnice – klasická hra Obesenec
Výrazy – Bludiskom k tajničke
Mocniny – krížovka
Riešenie kvadratickej rovnice – Človeče, nehnevaj sa
Lineárne rovnice – Pohodová maľovaná krížovka
Graf lineárnej funkcie – Pavúk, pavúk, chyť si mušky
Aj vyhľadávač Bing.com rieši rovnice a kreslí grafy funkcií
Viackrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy
Jednokrokové riešenie lineárnych rovníc – pracovné listy
Rovnice s neznámou v menovateli – Súťaž so stoličkami
Rovnice s neznámou v menovateli – Nájdi správnu cestu
Slovné úlohy vedúce k riešeniu lineárnych rovníc – Súťaž radov
Lineárne rovnice – Štafeta
Pytagorova veta – Bingo
Variácie bez opakovania – pre interaktívnu tabuľu FlowWorks
Násobenie a delenie mocnín s celočíselným exponentom – Bludisko
Tvorba testov a autotestov v prostredí Microsoft Excel