Základná škola – riešené príklady a testy

Obsahom tohto kurzu je matematika základnej školy formou testov a postupne aj riešených príkladov. Kurz nie je ešte celkom naplnený, ale materiály budú neustále pribúdať a mesačne vás budeme informovať o novinkách.

Pohodové počítanie!

Obsah Kurzu

Lekcie Status
1

5. roč. - Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

2

5. roč. - Počtové výkony s prirodzenými číslami

3

5. roč. - Geometria a meranie

4

5. roč. - Súmernosť v rovine (osová a stredová)

5

5. roč. - Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

6

6. roč. - Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

7

6. roč. - Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami

8

6. roč. - Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu

9

6. roč. - Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

10

6. roč. - Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

11

6. roč. - Kombinatorika v kontextových úlohách

12

7. roč. - Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla

13

7. roč. - Percentá, promile

14

7. roč. - Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie jednotiek objemu

15

7. roč. - Pomer, priama a nepriama úmernosť

16

7. roč. - Kombinatorika

17

8. roč. - Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, racionálne čísla

18

8. roč. - Premenná, výraz

19

8. roč. - Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka

20

8. roč. - Kruh, kružnica

21

8. roč. - Hranol

22

8. roč. - Pravdepodobnosť, štatistika

23

9. roč. - Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

24

9. roč. - Pytagorova veta

25

9. roč. - Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch

« » Str. 1 / 2