Základná škola

okt 012016
 
Znázorňovanie prirodzených čísel na číselnej osi

Ako môžeme graficky znázorniť prirodzené číslo bez toho, aby sme kreslili stromčeky, domčeky, jabĺčka, guličky, …? Jednoducho, pomocou číselnej osi. Pamätáte si, čo je číselná os? Ako znázorňujeme čísla na číselnej osi? Ak nie, tak si osviežime pamäť obrázkami: počítame po jednotkách počítame po desiatkach počítame po stovkách Pamätajte si: Bod, ktorý je obrazom menšieho [čítať viac…]

feb 092016
 
Kolmý 3-boký hranol - vzorce

[adinserter block=“2″] Kolmý 3-boký hranol je priestorový útvar s trojuholníkovou podstavou, pre ktorý platí: podstava je trojuholník; bočné steny sú kolmé na podstavu; bočné steny majú tvar štvorca alebo obdĺžnika; bočné steny hranola tvoria plášť; vzdialenosti podstáv hovoríme výška; Popis trojbokého kolmého hranola: S – povrch hranola, V – objem hranola, Sp – obsah podstavy, Spl – [čítať viac…]

feb 072016
 
Štvorec - vzorce a vzťahy

Štvorec je rovinný útvar, pre ktorý platí: všetky jeho strany sú zhodné; každé dve susedné strany sú na seba kolmé; každé dve protiľahlé strany sú rovnobežné; všetky vnútorné uhly majú veľkosť 90°; uhlopriečky štvorca sú na seba kolmé a navzájom sa rozpoľujú; priesečník uhlopriečok je zároveň stredom vpísanej aj opísanej kružnice.   o – obvod, S [čítať viac…]

dec 082015
 
Delenie a násobenie uhlov dvomi

Uhly môžeme násobiť a deliť numericky alebo graficky. Poďme sa najskôr pozrieť na násobenie uhlov dvomi. Násobenie uhlov dvomi Numerické násobenie uhlov Násobiť dvomi môžeme tie uhly, ktorých veľkosť je menšia alebo rovná 180°. Násobíme jednoducho tak, že osobitne vynásobíme stupne a osobitne minúty, ak je výsledný počet minúť väčší ako 60, tak odpočítame 60 minút [čítať viac…]

aug 292013
 
Aké pomôcky na rysovanie potrebujeme a ako ich používame

Aby sme mohli rysovať presne a efektívne, potrebujeme sa najskôr naučiť základné pravidlá rysovania. Samozrejme k základným pravidlám rysovania patrí i výber správnych pomôcok na rysovanie. Ktoré sú to? Predovšetkým starostlivo zastrúhané ceruzky. Čím tenší hrot má ceruzka, tým presnejšia čiara sa dá ňou narysovať. Ceruzky sa odlišujú predovšetkým svojou tvrdosťou.

aug 252013
 

Spomínate si na úlohu o roľníkovi v článku Vytvorenie predstavy o veľkých číslach? Prvý deň mal dať sedliak roľníkovi nájomné za pôdu 5 zrniek pšenice a každý ďalší deň dvojnásobok toho, čo v predošlý. Aké nájomné zaplatí sedliak napr. za 6. deň? Zapíšeme nasledovne: 5 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 [čítať viac…]

sep 182009
 
Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel

Asi každý z vás vie, že 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm, 1 m = 1000 mm, 1 km = 1000 m, 1 km = 10 000 dm, 1 km = 100 000 cm, … Vedeli by ste doplniť správne hodnoty do nasledovných rovností? 1 dm = …. m 1 cm = …. m 1 mm = …. m atď. Tí z vás, ktorým niečo hovorí pojem zlomok vedia, že na prázdne miesta doplníme tzv. desatinné zlomky. Čiže [čítať viac…]

jún 042009
 
Usporiadanie zlomkov

Pri usporiadaní zlomkov vzostupne (od najmenšieho po najväčší) alebo zostupne (od najväčšieho po najmenší) je vhodné využiť rozširovanie a krátenie zlomkov. Ak je to možné, upravíme všetky zlomky na základný tvar. Ďalej nájdeme najmenší spoločný násobok všetkých menovateľov porovnávaných zlomkov. Následne všetky zlomky upravíme rozšírením na spoločného menovateľa (najmenší spoločný násobok menovateľov) a usporiadame podľa [čítať viac…]

máj 152009
 

Pozrime sa teraz bližšie na číslo 257. Už vieme, že v tomto čísle máme 2 stovky, 5 desiatok a 7 jednotiek. Vedeli by sme vyjadriť dané číslo peniazmi? Skúste opäť na pripravené plátno preniesť bankovky a mince v hodnote 257 EUR: Koľkokrát je na ploche bankovka 100 EURO? Dva krát. Podobne 10 EURO vidíme 5-krát [čítať viac…]

máj 132009
 
Porovnávanie zlomkov

Porovnávať čísla pravdepodobne všetci viete. A tí, ktorí to nevedia, môžu si porovnávanie čísel zopakovať v článku Porovnávanie prirodzených čísel. Prejdime si teda jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať. Porovnávame zlomky, ktoré majú rovnaký menovateľ: Z dvoch zlomkov, ktoré majú rovnakého menovateľa je väčší ten, ktorého čitateľ je väčší. < lebo 12 < 13 > lebo [čítať viac…]

máj 112009
 

Ako znázorníme na číselnej osi prirodzené čísla už vieme, ale čo s číslami zápornými? Ako ich zobrazíme na číselnej osi? Mnohí z vás si spomenuli na teplomer – úžasná ukážka číselnej osi. Pozrime sa naň bližšie.

apr 232009
 
Určenie jedného percenta

S označením „%“ ste sa určite už stretli. Napr. pred voľbami – preferencie jednotlivých politických strán, pri vyjadrení zastúpenia jednotlivých národností žijúcich v našej peknej krajine, na rôznych letákoch – 50% zľava a pod. Čo teda znamená 1 %? Čítame „jedno percento“. 1 percento predstavuje jednu stotinu základu. Platí teda: 1% = = 0,01 Slovo [čítať viac…]

apr 112009
 
Rovnoramenný trojuholník - vzorce a vzťahy

V rovnoramennom trojuholníku platí: a = b – ramená trojuholníka c – základňa trojuholníka α = β Obsah rovnoramenného trojuholníka , pričom výšku v na základňu vypočítame: Obvod rovnoramenného trojuholníka o = 2a + c Polomer kružnice opísanej rovnoramennému trojuholníku Polomer kružnice vpísanej rovnoramennému trojuholníku

apr 072009
 
Rôznostranný trojuholník - vzorce a vzťahy

Obvod rôznostranného trojuholníka označujeme o a určíme ho ako súčet všetkých troch strán trojuholníka. Obsah rôznostranného trojuholníka označujeme S a určíme ho ako polovicu súčinu dĺžky strany a výšky na túto stranu. Obsah rôznostranného trojuholníka – Herónov vzorec Určenie obsahu rôznostranného trojuholníka, keď poznáme dve strany trojuholníka a uhol nimi zovretý. Súčet uhlov v trojuholníku Polomer [čítať viac…]

apr 032009
 

Percento – označujeme 1% – je jedna stotina celku (základu). Základ (z) je jeden celok, ktorý predstavuje vždy 100%. Percentová časť (č) je časť celku, ktorá je vyjadrená v rovnakých jednotkách ako základ. Počet percent (p) je časť celku vyjadrená v percentách. Z mojich skúseností žiaci najčastejšie využívajú pri príkladoch výpočet prostredníctvom trojčlenky alebo pomocou [čítať viac…]

apr 012009
 

Komutatívnosť sčítania Komutatívny zákon o sčítaní hovorí: Veľkosť súčtu nezávisí od poradia sčítancov. Často sa používa aj pri počítaní spamäti. Napr. 14 + 9 + 6 = 14 + 6 + 9 = 29 Asociatívnosť sčítania Asociatívny zákon o sčítaní hovorí: Súčet čísel sa nezmení, keď združujeme sčítance do skupín a súčty týchto skupín následne sčítame. Napr. 12 [čítať viac…]

mar 302009
 

Rovnosť zlomkov Dva zlomky a  , kde b ≠ 0, d ≠ 0, sa rovnajú práve vtedy, keď ad = bd. Rozširovanie zlomkov Zlomok rozšírime nenulovým číslom c tak, že číslom c násobíme čitateľa i menovateľa daného zlomku. kde b ≠ 0, c ≠ 0. Krátenie zlomkov Zlomok krátime nenulovým číslom d tak, že číslom c delíme čitateľa i [čítať viac…]

feb 162009
 

Porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel bude najlepšie ukázať na niekoľkých riešených príkladoch a následne sa môžete presunúť do časti neriešených príkladov, kde si získané poznatky precvičíte. Porovnanie dvoch desatinných čísel Príklad 1: Ktoré z čísel 234,5645 a 234,54659 je väčšie? Riešenie: Pri porovnávaní dvoch desatinných čísel je najjednoduchšie podpísať desatinné čísla pod seba tak, aby [čítať viac…]

feb 102009
 

Ukážeme si usporiadanie záporných čísel od najmenšieho po najväčšie, čiže vzostupne, na jednoduchom príklade. Príklad 1: Usporiadajte vzostupne dané záporné čísla: Riešenie: Zapíšeme si dané čísla bez „-“ a usporiadame ich ako prirodzené čísla od najmenšieho po najväčšie, tak ako je to vysvetlené v článku …