Poznávame desatinné čísla, čítanie a zapisovanie desatinných čísel

Asi každý z vás vie, že 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm, 1 m = 1000 mm, 1 km = 1000 m, 1 km = 10 000 dm, 1 km = 100 000 cm, …

Vedeli by ste doplniť správne hodnoty do nasledovných rovností?

1 dm = …. m

1 cm = …. m

1 mm = …. m

atď.

Tí z vás, ktorým niečo hovorí pojem zlomok vedia, že na prázdne miesta doplníme tzv. desatinné zlomky. Čiže

1dm=\frac{1}{10}m\\1cm=\frac{1}{100}m\\1mm=\frac{1}{1000}m

Podobne

47cm=\frac{47}{100}m\\125mm=\frac{125}{1000} atď.

V bežnej praxi ale takéto čísla nezapisujeme ako klasické zlomky, ale ako tzv. desatinné čísla.

Pomenovanie desatiny, stotiny, tisíciny, desaťtisíciny, …určujeme podľa pozície v danom čísle. Azda najlepšie napovie nasledovná tabuľka:

pozicie-cislo

Časť naľavo od desatinnej čiarky nazývame celá časť a časť napravo od desatinnej čiarky desatinná časť.

Vyššie uvedené číslo prečítame stodvadsaťštyritisíc tristošesťdesiatsedem celých päťstoštyridsaťšesťtisíc dvestotridsaťsedem milióntin.