Určenie koreňov kvadratickej rovnice

Kvadratická rovnica s jednou neznámou má všeobecný tvar :

ax2 + bx + c = 0

Korene kvadratickej rovnice určíme pomocou vzťahu:

korene-kvadratickej-rovnice.png, 1,1kB

Do formulárových polí zadajte koeficienty a, b, c

 0 = x2 + x +